สำนักวิชาศิลปศาสตร์เข้าแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

วันพุธที่ 29 มกราคม 2563 สำนักวิชาศิลปศาสตร์ได้เข้าแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี โดยมีนักเรียนเข้าร่วมทั้งสิ้น 62 คน จากทุกแผนการเรียน ผลจากการไปแนะแนวการศึกษาต่อในครั้งนี้ทำให้นักเรียนได้รู้จัก มีความเข้าใจต่อหลักสูตรต่างๆ และสนใจที่จะเข้าเรียนมากยิ่งขึ้น

Facebook Comments

About นางสาวพัชรี เมืองมุสิก