อาจารย์หลักสูตรภาษาไทยปักธงวิจัยลุ่มน้ำปากพนัง

เมื่อวันที่ 12-14 มกราคม 2563 คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยอาจารย์หลักสูตรภาษาไทย สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.บุญยงค์ เกศเทศ, รองศาสตราจารย์อนันต์ อารีย์พงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ทิพย์ศรีนิมิต อาจารย์อนุชสรา เรืองมาก และอาจารย์ศึกษาทั่วไปสาขาภาษาไทย ได้แก่ อาจารย์มณีรัตน์ กำลังเกื้อ และอาจารย์พัชรพร สาลี ได้ลงพื้นที่ภาคสนาม ณ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อศึกษาปัญหาป่าชายเลน เรียนรู้โครงการธนาคารปู-นากุ้ง และร่วมระดมแนวคิดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติกับผู้นำชุมชนและเยาวชนในท้องถิ่น เพื่อพัฒนาโจทย์วิจัย และหาแนทางแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นโครงการระยะยาวที่นอกจากจะเปิดโอกาสให้อาจารย์ได้สร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการแล้ว ยังเป็นการวิจัยเพื่อท้องถิ่นอันมีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

Facebook Comments

About นางสาวพัชรี เมืองมุสิก