สำนักวิชาศิลปศาสตร์ เจรจาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย UTHM ประเทศมาเลเซีย

ในวันที่ 14 มกราคม 2563 สำนักวิชาศิลปศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ทิพย์ศรีนิมิต คณบดีสำนักวิชาศิลปศาสตร์ พร้อมด้วยรองคณบดี และอาจารย์ประจำหลักสูตรอาเซียนศึกษาประชุมหารือกับตัวแทนจาก Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) ประเทศมาเลเซีย 3 คน คือ Assoc. Prof. Dr. Khairul Azman Mohd, Dr. Zahrul Akmal Hj. Damin, and Dr. Fauziah Ani ในการจัดสัมมนานานาชาติ ครั้งที่ 6 (INSAN) ร่วมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม 2563 โดยแบ่งเป็น 5 ขอบเขตย่อย ดังนี้

  • Leadership & Integrity
  • Community & Social Development
  • Islamic Philosophy & Civilization
  • Education, Language & Communication
  • Science, Technology Engineering & Mathematics (STEM)

นอกจากนี้ ยังได้หารือร่วมกันเรื่องการรับนักศึกษาแลกเปลี่ยน โดยนักศึกษาจาก UTHM จะเดินทางมาทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ระหว่างวันที่ 8 – 12 กุมภาพันธ์ 2563 ด้วย

Facebook Comments

About นางสาวพัชรี เมืองมุสิก