โครงการ English Program Senior Project Exhibition & Presentation 2018

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 คณาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรภาษาอังกฤษ รายวิชา EFL-410 Senior Project จำนวน 90 คน ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลการทำสื่อการเรียนออนไลน์ประกอบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ณ โรงเรียนบ้านไสโป๊ะ อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช โดยได้รับเกียรติจากนางสุกฤตา วิษณุพงษ์พร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไสโป๊ะ และคณะกรรมการสถานศึกษา กล่าวต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา พร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนแนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ทั้งนี้ นักศึกษาได้พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์การสอนกับคุณครูประจำชั้นเกี่ยวกับประเด็นปัญหาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษชั้นปฐมวัย และทำกิจกรรมร่วมกับนักเรียนโรงเรียนบ้านไสโป๊ะ

Facebook Comments

About Sukanda.Ki