ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.สมรักษ์ ชัยสิงห์กานานนท์ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของประเทศอังกฤษ (UKPSF) ในระดับ Fellow

ข้อมูล ณ วันที่ 11 มีนาคม 2562 มีอาจารย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของประเทศอังกฤษ หรือ The UK Professional Standards Framework (UKPSF) ในระดับ Fellow จำนวน 5 คน ซึ่งหนึ่งใน 5 คน เป็นอาจารย์ประจำสำนักวิชาศิลปศาสตร์ คือ อาจารย์ ดร.สมรักษ์ ชัยสิงห์กานานนท์

The Higher Education Academy (HEA) เป็นหน่วยงานอิสระระดับชาติในสหราชอาณาจักร ที่พัฒนากรอบมาตรฐานวิชาชีพ ระดับอุดมศึกษา UKPSF ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดอบรมและประเมินคุณภาพการสอนและกำหนดวิทยฐานะของผู้ผ่านการประเมิน (DESCRIPTORS) ในหัวเรื่อง “กรอบมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของประเทศอังกฤษ (The UK Professional Standards Framework (UKPSF)” ให้กับอาจารย์รุ่นแรกจำนวน 60 คน

จากอาจารย์รุ่นแรก จำนวน 60 คน ที่ผ่านการอบรมเสร็จเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2561 โดยอาจารย์เหล่านี้ได้เริ่มเขียนใบสมัครตามกรอบมาตรฐาน UKPSF ตามรูปแบบที่กำหนด คือจะต้องครอบคลุมมิติด้านกิจกรรม (Areas of Activity) มิติด้านความรู้หลัก (Core Knowledge) และมิติด้านค่านิยมทางวิชาชีพ (Professional Values) และยื่นขอรับรองสมรรถนะด้านการสอนตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพ UKPSF ซึ่งมีอาจารย์ชุดแรกที่ได้รับการรับรองมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของประเทศอังกฤษ หรือ The UK Professional Standards Framework (UKPSF) ในระดับ Senior Fellow 1 คน และระดับ Fellow 5 คน

จนถึงปัจจุบันมีอาจารย์ที่ได้รับการรับรองสมรรถนะด้านการสอนตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพ UKPSF แล้ว จำนวน 37 คน ที่เหลืออีก 23 คน ได้ยื่นขอรับรองฯ แล้ว จำนวน 21 คน และอยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อยื่นขอรับรองฯ จำนวน 2 คน

ทั้งนี้สำนักวิชาศิลปศาสตร์ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งกับ อาจารย์ ดร.สมรักษ์ ชัยสิงห์กานานนท์ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของประเทศอังกฤษ หรือ The UK Professional Standards Framework (UKPSF) ในระดับ Fellow

Facebook Comments

About Sukanda.Ki