Home / ข่าวจากหน่วยงานภายนอก / ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีจะจัดทำวารสารมนุษย์และสังคม มรธ. ดำเนินการปรับเข้าสู่ฐาน TCI ในวารสารสาขาสังคมวิทยา, ศิลปศาสตร์, และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และมีการกำหนดออกวารสารคือ มกราคม – เมษายน, พฤษภาคม – สิงหาคม และกันยายน – ธันวาคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์ นักวิชาการ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยเปิดรับผลงานวิชาการประเภทบทความวิจัย และบทความวิชาการ

ในการนี้จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมนุษย์และสังคม มรธ. ดังกล่าว ทั้งนี้บทความที่ตีพิมพ์จะมีการตรวจความถูกต้องเหมาะสมจากผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review) และกองบรรณาธิการ ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ https://research.dru.ac.th/h-journal/index.php หรือติดต่อสอบถามได้ที่สำนักกองบรรณาธิการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โทร. ๐-๒๘๙๐-๑๘๐๑ ต่อ ๒๑๔๒ และอีเมลล์ journal.human@dru.ac.th

Facebook Comments

About Sukanda.Ki