คณาจารย์สำนักศิลปศาสตร์ตบเท้าเข้าร่วมอบรมนักวิจัยรุ่นใหม่อย่างคับคั่ง!

คณาจารย์สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร”นักวิจัยรุ่นใหม่”ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับวิทยาลัยชุมชนระนอง ระหว่างวันที่ 17-21 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรม ทรินิดี อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ด้านการวิจัยให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาเครือข่ายให้มีความรู้ความเข้าใจและเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ สามารถจัดทำข้อเสนอการวิจัยได้ และบูรณาการเครือข่ายนักวิจัยจากหน่วยงานราชการ องค์กรวิจัยต่างๆ ให้เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนการเดินทางด้วยรถตู้ของมหาวิทยาลัยผ่านการประสานงานของผศ.ดร.ยุวดี วิทยพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม  ในส่วนของสำนักวิชาศิลปศาสตร์ได้รับการสนับสนุนงบประมาณค่าที่พักจากหัวหน้าหมวดวิชาศึกษาทั่วไป คืออาจารย์ ดร.ลัคนา พิมพ์จันทร์ สำหรับอาจารย์ที่เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย
1.อ.ดร.ลัคนา พิมพ์จันทร์ (ศึกษาทั่วไป)
2.อ.ดร.วรรัตน์ หวานจิตต์ (ภาษาอังกฤษ)
3.อ.ดร.วาริ ว่องวโรปกรณ์(ภาษาจีน)
4.อ.ปิยนุช ขุนสวัสดิ์ (ศึกษาทั่วไป)
5.อ.สุทธภา อินทรศิลป์ (ศึกษาทั่วไป)
6.อ.พัชรพร สาลี (ศึกษาทั่วไป)
7.อ.รัชฎาพร ตัณฑสิทธิ์ (ศึกษาทั่วไป)

การอบรมดังกล่าวได้รับเกียรติจากอาจารย์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาทิ ผศ.ดร.ยุวดี วิทยพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริพร สมบูรณ์บูรณะ รองคณบดีสำนักวิชาศิลปศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วรวุฒิ สมศักดิ์ ร่วมเป็นวิทยากร

สำนักวิชาศิลปศาสตร์ตั้งเป้าหมายในการขับเคลื่อนงานวิจัยให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินพนักงานของมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นวัตถุวิสัยและการสร้างทีมงาน(Objective and Teamwork Assessment) ซึ่งตลอดปีอาจารย์แต่ละท่านต้องมีภาระงานวิจัยและการพัฒนาผลงานทางวิชาการไม่ต่ำกว่า 500 ภาระงาน โดยมีรายละอียดของตัวชี้วัด KPI เช่น ต้องมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับชาติ TCI กลุ่ม1 อย่างน้อย 1 เรื่องโดยมีส่วนร่วมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 เป็นต้น

Facebook Comments

About Sukanda.Ki