การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนท่าศาลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  1. เพื่อร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งสองในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ทางวิชาการ
  2. เพื่อเร่วมกันส่งเสริมศักยภาพนักเรียนและนักศึกษาในการจัดการเรียนการสอน
  3. เพื่อร่วมมือในการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนท่าศาลา และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ทั้งนี้ข้อตกลงความร่วมมือนี้ อาจปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมตามความเหมาะสม ด้วยความเห็นชอบจากหน่วยงานทั้งสองฝ่าย โดยการทำข้อตกลงเป็นภาคสมทบ

ประมวลภาพกิจกรรม

Facebook Comments

About Sukanda.Ki