Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสำนักวิชาศิลปศาสตร์ “การอบรมเชิงปฏิบัติเรื่องการใช้สถิติเพื่อการวิจัยเชิงปริมาณ”

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสำนักวิชาศิลปศาสตร์ “การอบรมเชิงปฏิบัติเรื่องการใช้สถิติเพื่อการวิจัยเชิงปริมาณ”

Facebook Comments

About Sukanda.Ki