ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 เรื่อง “Changing Era: What’s happening in Arts & Design in 21st Century? เปลี่ยนผ่านอย่างสร้างสรรค์สู่ศตวรรษที่ 21”

ด้วยศูนย์บริการวิจัย และคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับเครือข่ายวิจัยประชาชื่น กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 เรื่อง "Changing Era: What's happening in Arts & Design in 21st Century? เปลี่ยนผ่านอย่างสร้างสรรค์สู่ศตวรรษที่ 21" ในวันพุธที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 08.00-17.00 น. ณ ห้องประชุม DPU Hall อาคาร 12 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป และเป็นการกระตุ้นให้เกิดการศึกษาค้นคว้า สร้างสรรค์ ตลอดจนพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ ทางด้านการเรียนการสอนรวมถึงเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านวิชาการ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการที่มีคุณค่า และเป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไป

สำนักวิชาศิลปศาสตร์ จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 และส่งบทความวิชาการ หรือบทความวิจัย เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 โดยสามารถส่งบทความวิชาการ หรือบทความวิจัย และลงทะเบียนได้ทาง E-mail: conference@dpu.ac.th กำหนดส่งบทความวิชาการ หรือบทความวิจัย ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 19 มกราคม 2561 สำหรับผู้ที่ไม่นำเสนอบทความวิชาการหรือบทความวิจัยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 หรือส่งใบสมัครมาที่หมายเลขโทรสาร 02-5800064 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Website http://www.dpu.ac.th/conference/

Facebook Comments Box

About Sukanda.Ki