ทุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัย

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ชื่อโครงการ แหล่งทุน
1 ผศ.ดร.นิพนธ์ ทิพย์ศรีนิมิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรและนวัตกรรมพื้นบ้านชุมชนบางจาก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น Plus ประจำปี 2562
2 อ.ดร.เกตมาตุ ดวงมณี การศึกษาภูมิปัญญาอาหารจีนท้องถิ่นในจังหวัดตรัง วช.
3 อ.ดร.วาริ ว่องวโรปกรณ์ โครงการการพัฒนาเทคนิคและทักษะการสอนภาษาจีนสำหรับครูประถมศึกษาและมัธยมศึกษาใน 9 จังหวัดภาคใต้ตอนบน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง (สกอ.)
4 อ.ดร.สมรักษ์ ชัยสิงห์กานานนท์ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อพัฒนาเครือข่าย เข้มแข็งในการจัดแหล่งเรียนรู้ในชุมชน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง (สกอ.)
5 ผศ.ดร.สิริพร สมบูรณ์บูรณะ การพัฒนาระบบและนวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่น พื้นที่ตำบลบางขัน อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส)
6 อ.ดร.สมรักษ์ ชัยสิงห์กานานนท์ การพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่น ตำบลเขาชุมทอง อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส)
7 อ.อนุสชรา เรืองมาก การพัฒนาและวิจัยเพื่อการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่น ตำบลท่าสะท้อน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส)
8 อ.ธีรวัฒน์ กล่าวเกลี้ยง การพัฒนาระบบและนวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่น พื้นที่ตำบลบางไทร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส)
9 อ.นทมน กลิ่นมณี การพัฒนาระบบและนวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่น พื้นที่ตำบลบ้านสวน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส)
10 อาจารย์อับดุลรอยะ  ปาแนมาแล การพัฒนาระบบและนวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่น ตำบลทางพูน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส)
11 อาจารย์ ดร.วรรัตน์  หวานจิตต์ การพัฒนาระบบและนวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่น ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส)
12 PM Dr. Noor Hanim Rahmat, Norhartini Aripin, Dr. Noor Ahnis Othman, Nur Maizura Lin, Dr. Wararat Whanchit A Transcultural analysis of cognitive mapping and information processing during composing process among undergraduates in Malaysia and Thailand UiTM Research Organization (LESTARI)
13 ผศ.ดร.สิริพร สมบูรณ์บูรณะ การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐานเพื่อยกระดับความสามารถด้านการวิจัยและทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ของอาจารย์และนักเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม นครศรีธรรมราช โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปีงบประมาณ 2563
14 อ.ดร.พัชรี อิ่มศรี โครงการพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษสำหรับครูที่ไม่ได้สำเร็จการศึกษาสาขาภาษาอังกฤษ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปีงบประมาณ 2563
15 อ.ดร.ไพรินทร์ ศรีสินทร โครงการมานุษยวิทยาในสถานการณ์โรคระบาด “โรคเปลี่ยนคน คนเปลี่ยนโลก” เรื่อง “ภาพลักษณ์ผู้หญิงจีนที่นำเสนอผ่านสื่อโซเชียลมิเดียของจีน ศูนย์มานุษยวิทยา (องค์การมหาชน)
16 ผศ.ดร.สิริพร สมบูรณ์บูรณะ     (ผู้ร่วมวิจัย) และ                  ดร. อับดุรเราะฮหมาน มูเก็ม  (หัวหน้าโครงการ) จุฬา         (สัดส่วน 50%) ศึกษาแนวทางการเผยแพร่และการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเอเชียใต้ : กรณีศึกษาประเทศศรีลังกาและภูฏาน วช. ชื่อทุน เศรษฐกิจพอเพียง (25351) ปีงบประมาณ 2563
Facebook Comments