สาขาวิชาอาณาบริเวณศึกษา

อาจารย์เพ็ญศรี พานิช
หัวหน้าสาขาวิชาอาณาบริเวณศึกษาและอาจารย์หลักสูตรอาเซียนศึกษา
ความเชี่ยวชาญภาษาและวรรณกรรมอินโดนีเซีย, อินโดนีเซียศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2724, 0-7567-2002-3
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2724, 2002-3
E - mailpensri.pa@wu.ac.th, pensri.panich@gmail.com
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริพร สมบูรณ์บูรณะ
ประธานหลักสูตรเอเชียศึกษาและอาจารย์หลักสูตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
ความเชี่ยวชาญมานุษยวิทยา, วัฒนธรรมชายขอบ, วัฒนธรรมศึกษา, ชาติพันธุ์วรรณา, วิจัยเชิงคุณภาพ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2064, 0-7567-2002-3
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2064, 2002-3
E - mailssiripor@wu.ac.th
อาจารย์ ดร.สมรักษ์ ชัยสิงห์กานานนท์
ประธานหลักสูตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาและอาจารย์หลักสูตรเอเชียศึกษา
ความเชี่ยวชาญประวัติศาสตร์, เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา, มนุษยวิทยา
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2067, 0-7567-2002-3
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2067, 2002-3
E - mailsomrak.ch@wu.ac.th
อาจารย์ทรรศนะ นวลสมศรี
ประธานหลักสูตรอาเซียนศึกษา
ความเชี่ยวชาญ การเมือง วัฒนธรรมและชาติพันธุ์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, อินโดนีเซียศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2722, 0-7567-2002-3
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 2722, 2002-3
E - mail tassana.nu@wu.ac.th, tad_nuan@hotmail.com
อาจารย์นฤมล กล้าทุกวัน
อาจารย์หลักสูตรอาเซียนศึกษา
ความเชี่ยวชาญแรงงาน, เมืองสมัยใหม่, เศรษฐกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, ฟิลิปปินส์ศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2707, 0-7567-2002-3
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2707, 2002-3
E - mailnaruemon.kl@wu.ac.th, naruemon.k@gmail.com​
อาจารย์อับดุลรอยะ ปาแนมาแล
อาจารย์หลักสูตรอาเซียนศึกษา
ความเชี่ยวชาญภาษาและวรรณกรรมมลายู, อิสลามศึกษา, ปรัชญาวิทยาอิสลาม, ทฤษฎีการวิจารณ์วรรณกรรม
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2721, 0-7567-2002-3
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2721, 2002-3
E - mailpabdulro@wu.ac.th, pabdul.razak09@gmail.com
อาจารย์ธนภาษ เดชพาวุฒิกุล
อาจารย์หลักสูตรอาเซียนศึกษา
ความเชี่ยวชาญประวัติศาสตร์พม่า/เมียนมาร์, เมียนมาร์ศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2715, 0-7567-2002-3
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2715, 2002-3
E - maildthanaph@wu.ac.th, dthanapas@gmail.com
อาจารย์จิรวัฒน์ แสงทอง
อาจารย์หลักสูตรอาเซียนศึกษา (ลาศึกษาต่อ)
ความเชี่ยวชาญประวัติศาสตร์สังคมไทย, ประวัติศาสตร์ฟิลิปปินส์, ภาพยนตร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, ความเป็นมลายู
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2720, 0-7567-2002-3
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2720, 2002-3
E - mailsjirawat@wu.ac.th, jirawat.seangthong@gmail.com
Facebook Comments