อาจารย์ประจำสำนักวิชา

อาจารย์ ดร.สมรักษ์ ชัยสิงห์กานานนท์
อาจารย์ประจำสำนักวิชาศิลปศาสตร์
ความเชี่ยวชาญประวัติศาสตร์, เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา, มนุษยวิทยา
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2067, 0-7567-2002-3
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72067, 72002-3
E - mailsomrak.ch@wu.ac.th
อาจารย์ธนภาษ เดชพาวุฒิกุล
อาจารย์ประจำสำนักวิชาศิลปศาสตร์
ความเชี่ยวชาญประวัติศาสตร์พม่า/เมียนมาร์, เมียนมาร์ศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2715, 0-7567-2002-3
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72715, 72002-3
E - maildthanaph@wu.ac.th, dthanapas@gmail.com
Facebook Comments Box