cropped-03-praduu-abbreviation.png

EMI Workshop

เมื่อวันที่ 11-12 กันยายน พ.ศ. 2566 ที่ผ่าน Dr. Simon Moxon และผศ.ดร.พัชรี อิ่มศรี อาจารย์ประจำสาขาภาษาอังกฤษ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ร่วมเป็นวิทยากรอบรม EMI Workshop หัวข้อ English Pronunciation ให้กับคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวนทั้งสิ้น 60 คนจากสาขาวิชาต่างๆ
EMI Workshop

การอบรมในครั้งนี้ Dr. Simon และ ผศ.ดร.พัชรี ได้แนะนำเทคนิคการออกเสียงภาษาอังกฤษสำหรับผู้เรียนคนไทย โดยผู้เข้าอบรมได้ฝึกฝนทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษผ่านโปรแกรม ALL-Talk ที่ Dr. Simon ได้พัฒนาขึ้นมา ซึ่งโปรแกรมนี้นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 1 จากรายวิชา ENG63-102 English Listening and Speaking Skills ที่สอนโดย Dr. Simon ได้มีโอกาสใช้โปรแกรมดังกล่าวฝึกฝนทักษะการฟังและการออกเสียงภาษาอังกฤษของตนเอง ในภาคการศึกษาที่ 1/2566

EMI Workshop-6
EMI Workshop-4