cropped-03-praduu-abbreviation.png

กิจกรรมศึกษาภาคสนามรายวิชา CHI๖๒-๑๑๑ ชาวจีนโพ้นทะเลกับสังคมไทย ณ จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2566 สาขาวิชาภาษาจีน สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดกิจกรรมศึกษาภาคสนามรายวิชา CHI62-111 ชาวจีนโพ้นทะเลกับสังคมไทย ณ จังหวัดตรัง โดยมีอาจารย์ ดร. เกตมาตุ ดวงมณี เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชา กิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจากคุณทรงวุฒิ ชะนะนาค เจ้าหน้าที่กองการศึกษา บรรยายเรื่อง “กันตัง: เมืองท่าสู่ปีนัง” คุณอธิปพงศ์ โชคอำนวย ผู้จัดการศาลเจ้าซัมโปเก็ง บรรยายเรื่อง “เทพเจ้าซัมปอกงและการสักการะ” คุณก่อเกียรติ ปริพัฒนานนท์ ปราชญ์ด้านจีนท้องถิ่นบรรยายในหัวข้อ “ประวัติชาวจีนยุคแรกกับการประกอบกิจการเหมืองแร่” และ คุณเสาวลักษณ์ เจริญฤทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยยอด บรรยายเรื่อง “วิถีชาวจีนในชุมชนจากอดีตสู่ปัจจุบัน” นอกจากนี้ยังได้รับความอนุเคราะห์บรรยายเพิ่มเติมและสถานที่จาก คุณพินุหัต พานิชกุล ผู้ตรวจตราสอดส่องศาลเจ้าปุนเต้ากง อำเภอห้วยยอด คุณสมศักดิ์ ศิริมาตยนันท์ ประธานศาลเจ้าซัมโปเก็ง อำเภอห้วยยอด และคุณสรนนท์ จิโรจน์มนตรี นายกเทศมนตรีเมืองกันตัง

กิจกรรมดังกล่าวเป็นการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของประเทศอังกฤษ (The UK Professional Standards Framework :UKPSF) ในการเปิดโลกทัศน์ด้านจีนศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวจีนโพ้นทะเล สัมผัสร่องรอยทางวัฒนธรรมจีนที่ยังปรากฏ ผ่านประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญด้านจีนศึกษา ตลอดทั้งเสริมสร้างทักษะด้านการสื่อสารและความกล้าแสดงออกในการฝึกปฏิบัติเก็บข้อมูลภาคสนาม

วิดีโอประมวลภาพกิจกรรม

Facebook Comments Box