cropped-03-praduu-abbreviation.png
แข่งกลอน ครูไทยรักษ์ภาษา-1

ศิลปศาสตร์เอกไทยวลัยลักษณ์ คว้ารางวัลกลอนสดระดับชาติ

วันนี้ (๒๘ มกราคม ๒๕๖๖) นางสาวจิราวรรณ สงพัฒน์แก้ว นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เข้าร่วมการแข่งขันประชันกลอนสดรอบชิงชนะเลิศ โครงการครูไทยรักษ์ภาษา ครั้งที่ ๑๔ “เฉลิมพจน์บทประพันธ์ สรรศิลป์เสนาะศาสตร์ วัจนชาติมรดกไทย” จัดโดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร

แข่งกลอน ครูไทยรักษ์ภาษา

ผลการแข่งขันปรากฏว่า นักศึกษาได้รับรางวัลชมเชย รับเกียรติบัตร จากอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยการแข่งขันดังกล่าวได้รับเกียรติจากกรรมการตัดสิน ๓ ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.สุปาณี พัดทอง ประธานกองทุนอนุสรณ์สุนทรภู่, รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ รักษ์มณี นายกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย และอาจารย์เบญจพร ไพรศร อาจารย์ภาควิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศนี้ มีอาจารย์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ๒ ท่าน ได้แก่ อาจารย์กรกฎ คำแหง เป็นผู้ฝึกซ้อมนักศึกษา และอาจารย์ทัดดาว รักมาก เป็นผู้ดูแลนักศึกษาในการแข่งขัน

#ศิลปศาสตร์เอกไทยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีแก่นักศึกษาที่ได้รับรางวัลมา ณ โอกาสนี้ และหากน้อง ๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ สนใจ อยากมีโอกาสแข่งขันอยากพี่ ๆ ก็สามารถสมัครเข้าเรียนได้ที่หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทย สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ติดตามรายละเอียดการรับสมัครรอบโควต้าได้ที่ entry.wu.ac.th และแฟนเพจเฟซบุ๊ก “เอกไทย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์”