SLA Logo Main

คณบดีมอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่อาจารย์

วันนี้ (25 มกราคม 2565) เมื่อเวลา 13.00 น. ที่ผ่านมา ในพิธีก่อนวาระการประชุมสำนักวิชาศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมช่อประดู่ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในฐานะรักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาศิลปศาสตร์ ให้เกียรติมอบดอกไม้แสดงความยินดีแด่อาจารย์ในสำนักวิชาที่มีผลงานตีพิมพ์ 1:1 ในวารสารวิชาการนานาชาติที่ถูกจัดอันดับให้อยู่ในฐานข้อมูล Scopus จำนวน 5 ท่าน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรัตน์ หวานจิตต์ และอาจารย์ Aisah Apridayani จากสาขาวิชาภาษาอังกฤษ, อาจารย์หมิง หวง เหว่ย และอาจารย์ ดร.เกตมาตุ ดวงมณี จากสาขาวิชาภาษาจีน และอาจารย์ทัดดาว รักมาก จากสาขาวิชาภาษาไทย
นอกจากนี้ รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาศิลปศาสตร์ ยังให้เกียรติมอบดอกไม้แสดงความยินดีแด่อาจารย์ที่สำเร็จการศึกษาปริญญาดุษฎีบัณฑิต 1 ท่าน ได้แก่ อาจารย์ ดร.กมลทิพย์ คล้ายบ้านใหม่ รองคณบดีและหัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งสำเร็จการศึกษาด้าน Linguistics จาก University of Huddersfield ประเทศอังกฤษ
ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ ได้กล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับดอกไม้ และกล่าวให้กำลังใจแก่บุคลากรทุกคนเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนภาระงานด้านต่าง ๆ ของสำนักวิชาต่อไป