ปฐมนิเทศ 65-17

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาสำนักวิชาศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

สำนักวิชาศิลปศาสตร์จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 ขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2565 เวลา 8.30-15.00 น.  ณ อาคารเรียนรวม 1 และ 3 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนอกจากนักศึกษาชั้นปีที่ 1 แล้วยังมีการเชิญชวนนักศึกษาชั้นปีที่  2 เข้าร่วมกิจกรรมด้วยเนื่องจากอยากให้นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ได้สัมผัสกับบรรยากาศกิจกรรมปฐมนิเทศแบบออนไซต์ โดยกิจกรรมสานสัมพันธ์สำนักวิชาหรือกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญา ปณิธานของมหาวิทยาลัยและสำนักวิชา รวมถึงการแนะนำให้นักศึกษาใหม่ได้รู้จักผู้บริหาร อาจารย์ อาจารย์ที่ปรึกษา นักวิชาการ และบุคลากรสายปฏิบัติการ และเพื่อประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อสื่อสารกับสำนักวิชาให้กับนักศึกษาทราบ อีกทั้งเป็นการสร้างแรงบันดาลใจแก่นักศึกษาใหม่อีกด้วย

ภายในกิจกรรมดังกล่าวมีการแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับสำนักวิชา ปรัชญา ปณิธาน และอัตลักษณ์บัณฑิตทั้งของมหาวิทยาลัยและสำนักวิชา จากนั้นเป็นกิจกรรมแนะนำหลักสูตร กิจกรรมสันทนาการนำโดยรุ่นพี่ชั้นปีที่ 2 และ 3  สำหรับกิจกรรมที่ขาดไปไม่ได้คือกิจกรรมรักษาการแทนคณบดี ผู้บริหาร กล่าวต้อนรับนักศึกษา และมอบสายรัดข้อมือหรือริสแบนด์ ที่เป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกันระหว่างอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา

 

สำหรับกิจกรรมในภาคบ่าย เป็นกิจกรรมสนทนากับศิษย์เก่า โดยหลักสูตรต่าง ๆ ได้เชิญศิษย์เก่า ได้แก่ หลักสูตรภาษาจีน เชิญนางสาวอัจฉรา ศิวะสุธรรม นางสาว ณ พิชา ชูเสน นายอัครพัชร์ ภัทรสิริรดานันท์ และนางสาวฐาปนี อินทร์จันทร์ หลักสูตรภาษาไทย เชิญนายชนะศักดิ์ รักขนาม และหลักสูตรภาษาอังกฤษ เชิญนายสรวิศ ลิ้มโอภาส พูลสวัสดิ์ มาบรรยายให้กับน้อง ๆ ฟังเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเรียน พร้อมตอบคำถามในประเด็นที่น้อง ๆ สงสัย