SLA Logo Main
ตักบาตรวันสถาปนา 65-2

บุคลากร ส.ศิลปศาสตร์ ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรในวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปีที่ 30

วันที่ 29 มีนาคม 2565 เป็นวันครบปีที่ 30 ของวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ บุคลากรสำนักวิชาศิลปศาสตร์ได้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ ร่วมพิธีขอดุอาร์ของศาสนาอิสลาม และการอธิษฐานพรของศาสนาคริสต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมีศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานในพิธี และเมื่อเสร็จสิ้นพิธีดังกล่าวทางมหาวิทยาลัยได้มอบเข็มกลัดตัวย่อ มวล. เป็นของที่ระลึกสำหรับผู้เข้าร่วมงานดังกล่าวด้วย