สำนักวิชาศิลปศาสตร์ขอแสดงความยินดีแด่ อาจารย์ ดร.ศิริคุณ พันธ์รังษี เนื่องในโอกาสที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขา Chinese Philology and Linguistics จาก Zhejiang University สาธารณรัฐประชาชนจีน 

ปัจจุบัน อาจารย์ ดร.ศิริคุณ พันธ์รังษี ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาภาษาจีน และได้รับการรับรองมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของประเทศอังกฤษ หรือ The UK Professional Standards Framework (UKPSF) ระดับ Fellow จากโครงการพิเศษเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการสอนของอาจารย์ตามกรอบมาตรฐานฯ UKPSF

 

Congrad Ph.D. Sirikhun

Facebook Comments Box