นักศึกษาหลักสูตรภาษาไทย เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการแสดงในพิธีรับมอบธงเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการฯ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ครั้งที่ 11

นักศึกษาหลักสูตรภาษาไทยเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการแสดงในพิธีรับมอบธงเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ครั้งที่ 11 ทรัพยากรไทย : ประโยชน์แท้แก่มหาชน ในเดือนมีนาคม ปี 2565 และการประชุมวิชาการและนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับภูมิภาค ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 26-30 สิงหาคม 2563

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อาจารย์สุธีระ ทองขาว รักษาการแทนผู้อำนวยการอุทยานพฤกษศาสตร์ ร่วมรับมอบธงการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ครั้งที่ 11 ทรัพยากรไทย : ประโยชน์แท้แก่มหาชน จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พร้อมนำการแสดงชุด “คีตาขับขานตำนานเมืองนคร” โดยมีนักศึกษาของหลักสูตรภาษาไทย สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมแสดง ในพิธีปิดงาน อพ.สธ.ครั้งที่ 10 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ มทร.อีสาน ศูนย์หนองระเวียง จังหวัดนครราชสีมา โดยนักศึกษาหลักสูตรภาษาไทยทั้ง 7 คน ได้แก่ นายณฐกร หนูแก้ว ชั้นปีที่ 3, นายฮาริษ พินิจทรัพย์ ชั้นปีที่ 2, นางสาวชัญญาพัชญ์ หมั่นถนอม ชั้นปีที่ 2, นางสาวณรินทร อยู่ทอง ชั้นปีที่ 2, นางสาวภัฎทรสวดี ศรีขาว ชั้นปีที่ 1, นางสาวแพรววนิต รัตนบุรี ชั้นปีที่ 1 และนางสาวฐิติรัตน์ มั่นศรี ชั้นปีที่ 1

“มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ประมาณ 1,500 ไร่ ซึ่งภารกิจของมหาวิทยาลัยคือร่วมสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เก็บรวบรวมพันธุกรรมพืชในภาคใต้ซึ่งมีจำนวนมาก และมีความหลากหลาย ที่สำคัญขณะนี้มหาวิทยาลัยกำลังก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาขนาดใหญ่เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมพันธุกรรมพืชให้เยาวชนและประชาชนเข้ามาศึกษาหาความรู้ คาดว่า จะแล้วเสร็จในปี 2564 โอกาสนี้จึงขอเชิญชวนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียงร่วมกันต้อนรับผู้มาเยือนจากทั่วประเทศในช่วงดังกล่าว” ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ กล่าว

ที่มาข่าว https://www.wu.ac.th/th/news/17099

Facebook Comments

About Sukanda Kidtarak