นักศึกษาหลักสูตรอาเซียนศึกษาคว้ารางวัลชนะเลิศสหกิจศึกษาระดับมหาวิทยาลัย

นางสาวทิพานันท์ ด้วงสุข และนางสาวนิสิตา ชูมณี คว้ารางวัลชนะเลิศสหกิจศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย ประเภทสหกิจศึกษานานาชาติ ในวันที่ 11 มีนาคม 2563 ทำให้ได้รับคัดเลือกเพื่อเข้าสู่การแข่งขันในระดับเครือข่ายต่อไป ก่อนที่จะถึงการแข่งขันในระดับประเทศ

ก่อนหน้านี้นักศึกษาทั้งสองได้ปฏิบัติสหกิจศึกษาเป็นเวลา 4 เดือน ณ พิพิธภัณฑ์และห้องแสดงภาพรูดานา (Museum Rudana & Rudana Fine Art Gallery) ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียง ณ เมืองอูบุด เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงานทั้งสองทำหน้าที่ทั้งในการนำชมพิพิธภัณฑ์ การจัดแสดงนิทรรศการ การสืบค้นข้อมูลและจัดทำฐานข้อมูลคอลเลคชันในพิพิธภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบัน

พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นหนึ่งในแปดองค์กรที่หลักสูตรอาเซียนศึกษาได้เดินทางไปแสวงหาความร่วมมือทางด้านสหกิจศึกษาเมื่อปลายปี 2561 เพื่อให้นักศึกษาได้มีทางเลือกในการปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างประเทศเพิ่มเติมหลากหลายรูปแบบมากยิ่งขึ้น และเมื่อนักศึกษาได้เลือกไปปฏิบัติสหกิจศึกษาในสถานที่ดังกล่าวนับว่าเป็นโอกาสอันดีที่ได้พัฒนาทั้งทักษะภาษาที่ได้เรียนมาตลอด 6 เดือน ขณะที่นักศึกษาไปเรียนภาษาและวัฒนธรรมตามโครงการ Study Abroad ของหลักสูตร เพื่อให้ในการค้นคว้าหาข้อมูล การเรียบเรียงเนื้อหา และการสื่อสาร รวมถึงยังได้เรียนรู้งานพิพิธภัณฑ์ ศิลปะและวัฒนธรรมบาหลีอีกด้วย

จุดเด่นของการปฏิบัติสหกิจศึกษาครั้งนี้ คือ การจัดทำโครงงานสหกิจศึกษาที่ตอบสนองโจทย์ความต้องการของพิพิธภัณฑ์ ที่นักศึกษาเห็นว่าควรมีการประชาสัมพันธ์ให้พิพิธภัณฑ์และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นที่รู้จักในหมู่ชาวอินโดนีเซียมากขึ้น จึงได้มีการคิดค้นและจัดทำหนังสือการ์ตูน “Wisata Budaya di Museum Rudana” (การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ณ พิพิธภัณฑ์รูดานา) เล่าเรื่องราวของพิพิธภัณฑ์เป็นภาษาอินโดนีเซียในรูปแบบ e-book เพื่อให้เข้าถึงผู้คนในวงกว้างมากยิ่งขึ้น

ผู้สนใจสามารถดูโครงงานเพิ่มเติมได้จาก link นี้ >> http://anyflip.com/xtafp/dosh/

คลิปวิดีโอที่นักศึกษาจัดทำขึ้นเพื่อให้เห็นบรรยากาศภายในและโดยรอบพิพิธภัณฑ์ >> https://m.youtube.com/watch?v=tLlAHaV29Y0

นอกจากนี้ ในการแข่งขันประเภทสังคมศาสตร์ นางสาวนูรียา เศรษฐรักษา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง จากการปฏิบัติสหกิจศึกษาที่ศูนย์เผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรมไทย ณ มหาวิทยาลัยฮานอย ซึ่งเป็นการกลับไปฮานอยอีกครั้งหลังจากได้เรียนภาษาและวัฒนธรรมที่มหาวิทยาลัยดังกล่าวในชั้นปีที่ 3 เป็นเวลาสองภาคการศึกษา เมื่อไปสหกิจศึกษาก็ได้ทำหน้าที่หลักในการสอนภาษาไทยให้แก่นักศึกษาชาวเวียดนามที่เรียนภาษาไทยเป็นวิชาโท และได้มีการจัดทำโครงงานสหกิจศึกษาเป็นแบบฝึกหัดเพิ่มเติมสำหรับใช้ควบคู่กับแบบเรียนวิชาภาษาไทย รวมทั้งสื่อการสอนให้กับศูนย์ฯ อีกด้วย

Facebook Comments

About Sukanda Kidtarak