ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับ “ทุนผลการเรียนดีเด่น”

งานบริการและสวัสดิการ (ทุนการศึกษา) ส่วนกิจการนักศึกษา ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น (ทุกชั้นปี ทุกหลักสูตร) ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2562 รายชื่อตามเอกสารแนบ
และขอให้นักศึกษาเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ในวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ อาคารเรียนรวม 7 ห้อง 301 เพื่อยืนยันรับทุนการศึกษา และเขียนใบสำคัญรับเงิน (ให้นำสำเนาสมุดบัญชีมาด้วย เพื่อโอนเงินเข้าบัญชีของนักศึกษา ใช้บัญชีของธาคารกรุงไทย หรือธนาคารออมสิน สาขาท่าศาลา เท่านั้น)

นักศึกษาที่ไม่เข้าร่วมประชุม ตามวันและเวลาที่กำหนด รวมทั้งไม่ได้มาติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อแจ้งเหตุผลการไม่เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า จะถือว่า “สละสิทธิ์” การรับทุนในครั้งนี้

กรณีนักศึกษาไปสหกิจ/ฝึกงาน ให้ดำเนินการดังนี้

  • นักศึกษาดาวน์โหลด ใบสำคัญรับเงิน ตามลิงค์ [ใบสำคัญรับเงิน]
  • กรอกรายเอียดในใบสำคัญรับเงิน ตามตัวอย่าง ดูได้จากลิงค์ [ตัวอย่างการกรอกใบสำคัญรับเงิน]
  • ส่งเอกสารใบสำคัญรับเงิน และสำเนาสมุดบัญชี ที่เป็นชื่อของนักศึกษาเอง (รับรองสำเนาถูกต้องด้วย) ตามที่อยู่ ดังนี้

คุณขวัญใจ นัคราเรือง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (ส่วนกิจการนักศึกษา)
222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
(วงเล็บมุมซองด้วยว่า “ทุนผลการเรียนดีเด่น”)

ทั้งนี้สำนักวิชาศิลปศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสำนักวิชาศิลปศาสตร์ทุกท่านที่ได้รับทุนการศึกษาผลการเรียนดีเด่นมา ณ โอกาสนี้

Facebook Comments

About Sukanda Kidtarak