กิจกรรม Special Lecture – การพัฒนาบุคลิกภาพ

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2562 หลักสูตรภาษาอังกฤษ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม Special Lecture – การพัฒนาบุคลิกภาพ โดยเชิญอาจารย์นภัทร ภัทรเดชากูล และอาจารย์พัชรวรรลย์ มานะศิริ ผู้บริหารสูงสุดและผู้อำนวยการโรงเรียนสนภาษาอังกฤษมีฟ้า เป็นวิทยากรในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ หลักสูตรฯ ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิริพร สมบูรณ์บูรณะ รองคณบดีสำนักวิชาศิลปศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดกล่าวต้อนรับวิทยากรและนักศึกษา

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมทั้งสิ้น 130 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ของนักศึกษาให้เป็นผู้มีบุคลิกภาพน่าเชื่อถือ เป็นทั้งคนเก่งทางด้านวิชาการ เป็นผู้นำ และเป็นคนดีมีความสุขในสังคม เตรียมความพร้อมและสร้างความมั่นใจให้กับนักศึกษาในการดำเนินชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ปรับบุคลิกภาพ การแสดงออกของนักศึกษาให้ดูสง่างาม เรียนรู้มารยาทการเข้าสังคมและการปฏิบัติตัวต่อผู้อื่นอย่างเหมาะสม

Facebook Comments

About Surangkhana Suwannachote