โครงการ “พัฒนาทักษะการช่วยชีวิตและความปลอดภัยทางน้ำ”

       อาจารย์ปิยนุช ขุนสวัสดิ์ อาจารย์ประจำหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ได้จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการว่ายน้ำให้กับเยาวชน ชื่อโครงการ “พัฒนาทักษะการช่วยชีวิตและความปลอดภัยทางน้ำ” ภายใต้โครงการ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประจำปี 2561
       สำนักวิชาศิลปศาสตร์  ปฏิบัติงานภายใต้พันธกิจสำคัญของมหาวิทยาลัยคือ  “เป็นองค์กรธรรมรัฐ เป็นหลักในถิ่น เป็นเลิศสู่สากล” สำหรับด้าน “เป็นหลักในถิ่น” นั้น มหาวิทยาลัยได้ให้บริการวิชาการเพื่อเป็นหลักต่อชุมชนและสังคมในทุกด้าน และเพื่อตอบสนองต่อนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ที่เน้นการมุ่งเป้าให้มหาวิทยาลัยในทุกภาคของประเทศไทยได้ใช้องค์ความรู้และความเชี่ยวชาญของบุคลากรและเทคโนโลยีที่มีเพื่อให้บริการวิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม ประกอบกับมหาวิทยาลัยมีสนามกีฬาที่ได้มาตรฐานรวมทั้งสระว่ายน้ำขนาด 50 เมตร ซึ่งสามารถสร้างจุดเริ่มต้นของการสร้างความปลอดภัยทางน้ำโดยให้โรงเรียนประถมศึกษา และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งและชุมชนพึ่งตนเองได้ด้วยการฝึกหัดสอนให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้เมื่อประสบภัยทางน้ำ ประกอบกับจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเลและมีภาวะอุทกภัยจากฝนตกหนักในฤดูมรสุมย่อมมีความเสี่ยงต่อการจมน้ำ ทั้งในสถานการณ์ปกติและยามเกิดภาวะน้ำท่วมได้ง่าย  ทั้งจากการลงเล่นน้ำตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ซึ่งมักเกิดเหตุการณ์เด็กจมน้ำอยู่เป็นประจำ โครงการนี้ได้รับความร่วมมือจากงานส่งเสริมกีฬาและสุขภาพ ส่วนกิจการนักศึกษาและนักศึกษาที่เรียนวิชา SRE-106 การช่วยชีวิตและความปลอดภัยทางน้ำ ซึ่งเป็นวิชาเลือกเสรีของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยนักศึกษาที่เรียนวิชานี้ สามารถนำองค์ความรู้ไปถ่ายทอดเพื่อพัฒนาน้องๆ นักเรียนในวัย10-12 ปี ให้สามารถว่ายน้ำเป็น เป็นบทพิสูจน์ของนักศึกษาว่าสามารถรับใช้สังคมได้อย่างแท้จริง  โครงการดังกล่าวจัดให้กับนักเรียน 8 แห่ง ในเขตอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยรุ่นแรกมีนักเรียนจากโรงเรียนวัดชลธาราม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8 และโรงเรียนปทุมานุกูล เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 45 คน  โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริพร สมบูรณ์บูรณะ  รองคณบดีสำนักวิชาศิลปศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ  (ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพื่อใหบุตรหลานเข้าร่วมโครงการได้ฟรีตลอดปี 2561-2562  ที่เบอร์ 099-2471515 อ.ปิยนุช ขุนสวัสดิ์)

 

 

 
  gallery

Facebook Comments

About นางสาวพัชรี เมืองมุสิก