cropped-03-praduu-abbreviation.png
เจรจา MOU ม.ฉงชิ่ง (2)

สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มวล. เจรจาความร่วมมือกับ คณะภาษาต่างประเทศ ม.ฉงชิ่ง (Chongqing University) สาธารณรัฐประชาชนจีน

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 สาขาวิชาภาษาจีน สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ  ปาลิโภชน์  รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาศิลปศาสตร์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนภาษ เดชพาวุฒิกุล อาจารย์ ดร.กมลทิพย์ คล้ายบ้านใหม่ รักษาการแทนรองคณบดีสำนักวิชาศิลปศาสตร์ อาจารย์ ดร.ศิริคุณ พันธ์รังสี หัวหน้าสาขาวิชาภาษาจีน คณาจารย์สาขาวิชาภาษาจีน และคณะกรรมการฝ่ายกิจการต่างประเทศ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ร่วมประชุมเพื่อเจรจาความร่วมมือระหว่างสำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และคณะภาษาต่างประเทศมหาวิทยาลัยฉงชิ่ง (Chongqing University) สาธารณรัฐประชาชนจีน

เจรจา MOU ม.ฉงชิ่ง (1)

การเจรจาความร่วมมือของทั้งสองมหาวิทยาลัยจะเป็นการสร้างประโยชน์ต่อสำนักวิชาฯ และมหาวิทยาลัยในอนาคต  ทั้งนี้การเจรจาความร่วมมือดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการร่วมมือด้านการเรียนการสอน และความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างอาจารย์สองสถาบัน   รวมถึงการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษาให้มากขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนระหว่างประเทศ  ภายใต้ความร่วมมือครั้งนี้จะสร้างคุณูปการความร่วมมือในการผลักดันให้เกิดการแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมและการศึกษาระหว่างประเทศจีนและประเทศไทย

2023年4月25日泰国瓦莱岚大学人文学院与中国重庆大学外国语学院合作交流会顺利举行。出席本次交流会的领导和老师有:瓦莱岚大学人文学院院长Assoc.Prof.Dr.Sarawoot Palipoch、人文学院副院长Asst. Prof. Dr. Thanapas Dejpawuttikul、人文学院副院长Dr. Kamontip Klaibanmai、中文系主任Dr. Sirikhun Phanrangsee、中文系讲师以及人文学院外事委员会成员。重庆大学的相关领导和老师也线上出席了此次交流会。

两校洽谈合作,有益于双方未来的发展。双方合作的目的是促进两校教学与科研合作,增进师生交流,有利于国际汉语教学的发展。此次合作将为泰中文化教育交流做出重要贡献。