cropped-03-praduu-abbreviation.png
Solgen idol 2023-1

เด็กศิลปศาสตร์เอกไทยวลัยลักษณ์ คว้า ๒ รางวัลจากเวที SOLGEN Idol 2023 “Love for All”

#ศิลปศาสตร์เอกไทยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีแด่ นายวชิรพันธุ์ เกลี้ยงทิพย์ หรือ กาย นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ ๒ ตัวแทนจากสำนักวิชาศิลปศาสตร์ ในโอกาสได้รับรางวัล Good Speaking and Good Personality for Success และรางวัลชมเชย จากการเข้าร่วมโครงการประกวด SOLGEN Idol 2023 “Love for All” รอบตัดสิน จัดโดย SOLGEN Student Club สำนักวิชาพหุภาษาและศึกษาทั่วไป ณ ห้องศรีธรรมราช อาคารปฏิบัติการทางสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. โดยครั้งนี้มีนักศึกษา ๙ คน จาก ๘ สำนักวิชา/วิทยาลัย ขึ้นเวทีประชันความสามารถและไหวพริบในรอบ Speech และรอบ Keyword เพื่อลุ้นเงินรางวัล และเป็น SOLGEN Idol ประจำปีนี้
SOLGEN Student Club เห็นว่าในปัจจุบันมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีเวทีการประกวดที่ส่งเสริมให้นักศึกษามีความกล้าแสดงออก ความคิดคิดสร้างสรรค์ เพื่อเป็นผู้นำในการเป็นตัวอย่างที่ดีและส่งเสริมภาพลักษณ์ให้กับมหาวิทยาลัยในรูปแบบต่าง ๆ เพิ่มขึ้นมาก ทางชมรม ในฐานนะของตัวแทนนักศึกษาที่รวมกลุ่มจากหลากหลายสำนักวิชา จึงจัดกิจกรรม Solgen Idol ขึ้น เพื่อสอดรับกับศักยภาพนักศึกษาในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นด้านความกล้าแสดงออก การใช้ความคิดในเชิงสร้างสรรค์ และการเปิดเผยตัวตนโดยที่ไม่ได้เบียดเบียนผู้อื่น ทั้งยังต้องการส่งเสริมให้เพื่อนักศึกษาแสดงความสามารถทางด้านวิชาการที่นักศึกษาพึงมีในระดับอุดมศึกษา
กิจกรรมครั้งนี้เปิดโอกาสในนักศึกษาทุกชั้นปีที่มีความประสงค์อยากจะแสดงทัศนะ โดยไม่จำกัดเพศสภาพ อัตตลักษณ์ทางเพศ มาร่วมเข้าแข่งขันในครั้งนี้ ทางชมรมได้จัดให้ผู้เจ้าประกวดทั้ง ๙ ท่าน ให้ได้รับการอบรมจากคณาจารย์ของสำนักวิชาฯ ในด้านวิชาการที่เกี่ยวกับการใช้ภาษา ความเป็นพลเมืองโลก การพัฒนาบุคลิกภาพ และการเห็นคุณค่าของตัวเอง เพื่อให้นำความรู้ ความเข้าใจไปพัฒนาต่อยอด และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้จากการเรียนในรายวิชาศึกษาทั่วไป หลังสำเร็จการศึกษา