Congra AJ.Thanapas

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ. ธนภาษ เดชพาวุฒิกุล เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

สำนักวิชาศิลปศาสตร์ขอแสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนภาษ เดชพาวุฒิกุล เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขาวิชาประวัติศาสตร์  อนุสาขาวิชาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนภาษ เดชพาวุฒิกุล กำลังศึกษาระดับปริญญาเอกหลักสูตร International Studies สาขา Southeast Asian Area Studies ณ Waseda University, Tokyo, Japan

มีความเชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ ดังนี้

  • ประวัติศาสตร์พม่าและไทย
  • เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
  • ประวัติศาสตร์
  • การเมืองเปรียบเทียบ
  • ชาติพันธุ์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Facebook Comments Box