Slide-SLA

เปิดแล้ว! TCAS65 รอบที่ 1.2 (Portfolio)

Slide-SLA
TCAS65 รอบที่ 1

สำนักวิชาศิลปศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 ระบบ TCAS65 รอบที่ 1.2 แฟ้มสะสมงาน (Portfolio) รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 21 ตุลาคม 2564

เปิดรับ 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และสาขาวิชาภาษาจีน
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับชั้น ม.6 หรือเทียบ (รับทุกแผนการศึกษา)
2. เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50 (ยกเว้นสาขาวิชาภาษาอังกฤษ เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00)
3. ไม่ต้องสอบสัมภาษณ์ (ยกเว้นสาขาวิชาภาษาอังกฤษต้องสอบสัมภาษณ์)

ประกาศรับสมัคร

ประกาศรอบ Port

 

สมัครออนไลน์ได้ที่ https://entry.wu.ac.th/