การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยสำหรับขอรับทุนกรมส่งเสริมวัฒนธรรม

สถานวิจัย สำนักวิชาศิลปศาสตร์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยสำหรับขอรับทุนกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิทยากรคือ คุณกิตติพร ใจบุญ ผู้อำนวยการงานวิจัย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมพูดคุยและให้คำแนะนำแนวทางการขอทุน เมื่อวันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00-15.30 น. ณ ห้องประชุม 2 อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และถ่ายทอดออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM มีอาจารย์สำนักวิชาศิลปศาสตร์ให้ความสนใจเข้าร่วม 20 คน

ในกิจกรรมดังกล่าว วิทยากรได้แนะนำแนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย โดยมุ่งเน้นศึกษาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมที่มีความโดดเด่นระดับชาติ และต้องแสดงให้เห็นความมีส่วนร่วมของบุคคลในชุมชนที่มีต่อเรื่องดังกล่าว รวมถึงทิศทางที่จะเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต นอกจากนี้ ข้อเสนอควรมีลักษณะเป็นชุดโครงการ มีทีมนักวิจัย มีหัวหน้าโครงการ และมีที่ปรึกษา อันจะทำให้การวิจัยมีความหลากหลายและลุ่มลึกยิ่งขึ้น อนึ่งข้อเสนอโครงการวิจัยควรแสดงให้เห็นกระบวนการคืนองค์ความรู้สู่ชุมชนไปพร้อมกันด้วย

กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าสถานวิจัย สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์งานวิจัยที่มีประโยชน์ต่อสังคม ตลอดจนร่วมรักษา สืบสาน และส่งเสริมองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมรวมทั้งส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อยกระดับมาตรฐานทางวิชาการ และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่มุ่งหมาย “เป็นหลักในถิ่น เป็นเลิศสู่สากล” ต่อไป

เขียนข่าวโดย: อาจารย์ธีรวัฒน์ กล่าวเกลี้ยง

Facebook Comments

About Sukanda Kidtarak