กิจกรรมบรรยายพิเศษหัวข้อ “กลยุทธ์พิชิตตำแหน่งศาสตราจารย์และการตีพิมพ์ผลงานในวารสาร Scopus/ISI”

 

สถานวิจัย สำนักวิชาศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษหัวข้อ “กลยุทธ์พิชิตตำแหน่งศาสตราจารย์และการตีพิมพ์ผลงานในวารสาร Scopus/ISI” โดยวิทยากรคือ ศาสตราจารย์ ดร.ปฐม หงส์สุวรรณ อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่อวันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 9.00-11.30 น. ณ ห้องประชุม 2 อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และถ่ายทอดออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM มีผู้สนใจทั้งอาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษาบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมร่วม 30 คน

การบรรยายดังกล่าว วิทยากรได้แนะนำแนวทางการเตรียมผลงานทางวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ทั้งการเขียนตำรา การทำวิจัย การเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัย ตลอดจนเคล็ดลับในการเลือกวารสาร และการจัดเตรียมบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus และ ISI ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ร่วมกิจกรรมอย่างยิ่ง

การบรรยายพิเศษนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรม “เพื่อนเอื้อเพื่อน” ที่สถานวิจัย สำนักวิชาศิลปศาสตร์ จัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นคณาจารย์ของสำนักวิชาให้มีกำลังใจที่จะสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ เพื่อก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการและยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานสากล นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้ผู้สนใจภายนอกสำนักวิชาก็สามารถเข้าร่วมได้เช่นกัน สำหรับกิจกรรมครั้งหน้าสามารถติดตามได้จากเว็บไซต์สำนักวิชาศิลปศาสตร์ซึ่งจะประกาศหัวข้อและกำหนดการให้ทราบต่อไป

ทั้งนี้สามารถรับชมการบรรยายย้อนหลังได้ที่

เขียนข่าวโดย: อาจารย์ธีรวัฒน์ กล่าวเกลี้ยง

Facebook Comments

About Sukanda Kidtarak