รับสมัครนักศึกษาดีเด่นประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ส่วนกิจการนักศึกษากำหนดรับสมัครนักศึกษาดีเด่นประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อเป็นการให้รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติแก่นักศึกษาที่ประสบ
ความสำเร็จในด้านต่าง ๆ  เป็นกำลังใจในการพัฒนาตนให้เจริญงอกงามยิ่ง ๆ ขึ้นไปแล้ว  เป็นแบบอย่างและเป็นแรงจูงใจแก่นักศึกษาอื่น ๆ โดยขอ
รับใบสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

งานส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษา โทรศัพท์ ๓๑๖๐ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘-๑๙๑๘-๗๘๕๓

และส่งหลักฐานการสมัครได้ทาง e-mail : cpharado@wu.ac.th  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันศุกร์ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓

สามารถดูข้อมูลประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง รางวัลนักศึกษาดีเด่นประจำปี และ แบบเสนอประวัติผลงานรางวัลนักศึกษาดีเด่นประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ ๑     แบบเสนอประวัติและผลงาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
https://dsa.wu.ac.th/wp-content/uploads/2020/05/ประกาศรางวัลนักศึกษาดีเด่น-ประจำปี.pdf

เอกสารแนบ ๒     ประกาศรางวัลนักศึกษาดีเด่น ประจำปี
https://dsa.wu.ac.th/wp-content/uploads/2020/05/แบบเสนอประวัติและผลงาน-ประจำปีการศึกษา-๒๕๖๒.doc


Facebook Comments

About Sukanda Kidtarak