ขอความร่วมมือนักศึกษาทุกชั้นปีทำแบบประเมินความสุขนักศึกษา (Happinometer)

ขอให้นักศึกษาทุกชั้นปีประเมินผลเกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือและเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ให้ : เก่ง ดี และมีความสุข ประกอบด้วย 2 ส่วน
1.แบบประเมินความสุขนักศึกษา (Happinometer)
2.แบบประเมินความความพึงพอใจต่อระบบดูแลและเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษา
หรือสแกน QR Code
Facebook Comments

About Sukanda Kidtarak