อ.ดร.ไพรินทร์ ศรีสินทร ได้รับคัดเลือกข้อเสนอบทความ โครงการมานุษยวิทยาในสถานการณ์โรคระบาด “โรคเปลี่ยนคน คนเปลี่ยนโลก”

โครงการมานุษยวิทยาในสถานการณ์โรคระบาด “โรคเปลี่ยนคน คนเปลี่ยนโลก”  มีเป้าหมายสำคัญคือการนำความรู้มานุษยวิทยามาใช้สร้างความเข้าใจต่อปรากฏการณ์การระบาดของโรคโควิด ๑๙ ที่กำลังส่งผลกระทบต่อ  วิถีชีวิตของมนุษย์ทุกระดับอย่างกว้างขวาง ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ได้สนับสนุนให้นักวิชาการด้านมานุษยวิทยาและสาขาที่เกี่ยวข้อง นำเสนอบทความที่จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมไทยในการเผชิญกับวิกฤติโควิด ๑๙ และได้รับข้อเสนอเป็นจำนวนมากถึง ๓๘๓ เรื่องจากหลากหลายสาขาวิชา สะท้อนถึงความตื่นตัวของแวดวงวิชาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ที่ให้ความสำคัญกับวิกฤตในครั้งนี้

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอบทความในครั้งนี้ มีข้อเสนอที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์จำนวนมาก  ทั้งในมิติของปรัชญา ประวัติศาสตร์ โบราณคดี แนวคิดทฤษฎีทางสังคมวิทยา-มานุษยวิทยา นโยบายสาธารณะ ระบบสาธารณสุข วัฒนธรรมท้องถิ่น ศิลปะและประสบการณ์ของผู้คนที่ต้องเผชิญกับความเสี่ยงต่างๆ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เห็นว่าเพื่อเปิดกว้างให้มีการนำเสนอมุมมองต่างๆ ที่หลากหลายจึงเพิ่มจำนวนทุนสนับสนุน โดยพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอบทความจำนวน ๓๐ เรื่อง เพื่อสนับสนุนทุน โดยบทความเรื่อง ภาพลักษณ์ผู้หญิงจีนที่นำเสนอผ่านโซเชียลมีเดียของจีน  ของ อาจารย์ ดร.ไพรินทร์ ศรีสินทร อาจารย์ประจำสำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 30 เรื่อง ดังกล่าว

รายละเอียดเพิ่มเติม – http://www.sac.or.th/main/th/news/detail/62?fbclid=IwAR0kyXmDKREE6fC64k41K5o-NxulG4HZ9UqlphDt3JjkrcSehcRQHcv8E4Q

Facebook Comments

About Sukanda Kidtarak