สำนักวิชาศิลปศาสตร์ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน งานวิเทศสัมพันธ์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ทิพย์ศรีนิมิต คณบดี หัวหน้าสาขา และประธานหลักสูตร สำนักวิชาศิลปศาสตร์ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน งานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา ณ ห้องโมคลาน อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะที่มาเยือน

Facebook Comments

About Sukanda Kidtarak