กิจกรรม Variety GE DAY: การแสดงผลงานของนักศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562

สาขาวิชาศึกษาทั่วไป สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม Variety GE DAY : การแสดงผลงานของนักศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ อาคารเรียนรวม 3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ทิพย์ศรีนิมิต คณบดีสำนักวิชาศิลปศาสตร์เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และมีคณาจารย์ผู้สอนในรายวิชาศึกษาทั่วไป รวมทั้งนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาศึกษาทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

สาขาวิชาศึกษาทั่วไป เล็งเห็นถึงการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริงด้วยตัวเอง จะช่วยให้นักศึกษามีทักษะทั้งในเชิงวิชาการ และทักษะที่สำคัญต่อการดำเนินชีวิต สามารถประคับประคองตนเองให้บรรลุผลด้านการศึกษาในวิชาศึกษาทั่วไปให้สำเร็จได้   จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อให้นักศึกษามีเวทีแสดงความสามารถ ประกอบด้วย

1) แฟชั่นโชว์วรรณคดีรีไซเคิล
2) เกมบิงโกตัวละครในวรรณคดี
3) การสาธิตทำขนมและอาหารว่างไทย
4) อ้วนมั้ย (ชั่งนำหนักวัดไขมัน)
5) นิทรรศการเควียร์และอมนุษย์ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
6) นิทรรศการวัฒนธรรมจีน
7) สื่อสร้างสรรค์ประชันความคิด “นวัตกรรมสุขภาพ”
8) Poster Presentation องค์กรธรรมาภิบาลและพลเมืองโลกในยุคดิจิทัล

ทั้งนี้ทางสาขาวิชาศึกษาทั่วไป ได้เก็บภาพและนำมาประมวลภาพเพื่อให้ได้ชมตามภาพด้านล่างนี้

Facebook Comments

About นางสาวพัชรี เมืองมุสิก