อาจารย์กฤษฎี สงไข่

แนะนำอาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาจีน

หลักสูตรภาษาจีน สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ขอแนะนำอาจารย์ใหม่
อาจารย์ ดร. กฤษฎี สงไข่
อาจารย์ ดร. กฤษฎี สงไข่ เป็นศิษย์เก่าหลักสูตรภาษาจีน รุ่นที่ 6
จบการศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต
สาขา Linguistics and Applied Linguistics
จากสาธารณรัฐประชาชนจีน
มีความเชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ ดังนี้
– การเรียนการสอนภาษาจีน
– ภาษาศาสตร์และการประยุกต์
– ภาษาศาสตร์และวัฒนธรรม
ปัจจุบันเป็นอาจารย์สอนรายวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)
Facebook Comments Box