ขอเชิญชวนเข้าร่วม “งานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561”

ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561 ภายใต้หัวข้อ : งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคมที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน (Research and Innovation for Social Stabity, Prosperity and Sustainability) ในระหว่างวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการให้กับนักวิจัยและนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ได้พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัยตลอดจนเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย

ในการนี้ สำนักวิชาจึงขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร นักวิจัย และนิสิต นักศึกษา เข้าร่วมงานประชุมดังกล่าว ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้ และที่เว็บไซต์ http://mis.sci.tsu.ac.th/tsuconference28

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

Facebook Comments

About Sukanda.Ki