Home / Green SLA

Green SLA

โครงการสีเขียว สำนักวิชาศิลปศาสตร์

สารจากท่านอธิการ (นโยบาย)

     มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) หมายถึง มหาวิทยาลัยที่มีการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ ภายใต้แนวคิดการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงาน มีการใช้ทรัพยากรที่คุ้มค่า ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน มีการบูรณาการด้านการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อมเข้าไปในการเรียนการสอน การวิจัย และในทุกกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการทำงานในบรรยากาศที่มีความปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน อันก่อให้เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน (คุณธรรม สันติธรรม. 2548 ;ตรึงใจ และคณะ. 2546)

      ปัจจุบันมีหลายองค์กรได้กำหนดเกณฑ์เพื่อประเมินความเป็นสีเขียวของมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วโลก เช่น “Green rating” โดย The Princeton Review และ “UI Green Metric” โดย University of Indonesia เป็นต้น ซึ่งมีมหาวิทยาลัยจำนวนมากเข้าร่วมการประเมิน เพราะนอกจากเหตุผลด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนของมหาวิทยาลัยแล้ว ยังมีผลต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยซึ่งส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อของนักเรียนและนักศึกษาอีกด้วย บางมหาวิทยาลัยที่มีเงินกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย (Endowment Fund) ยังได้กำหนดนโยบายการลงทุนของกองทุนที่ไม่ให้นำเงินไปลงทุนกับธุรกิจที่เป็นสาเหตุของปรากฏการณ์โลกร้อน เช่น บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจน้ำมัน เป็นต้น ในอนาคต หลายมหาวิทยาลัยได้ประกาศเป้าหมายการเป็น “Carbon Neutrality” ซึ่งหมายถึงปริมาณการปล่อยคาร์บอนสุทธิที่เป็นศูนย์ (Net Zero Carbon Footprint) ซึ่งเกิดจากปริมาณคาร์บอนที่ดักเก็บได้เท่ากับปริมาณคาร์บอนที่ปล่อยไป

สถานะความก้าวหน้า
Web Designer 80%
 • ข้อมูลด้านสถานที่และโครงสร้างพื้นฐานของมหาวิทยาลัย
 • การกระตุ้นให้มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มมากขึ้น
 • ข้อมูลพื้นที่ทั้งหมด (ป่า, พื้นที่ปลูกต้นไม้, พื้นที่ดูดซับน้ำ)
 • เทียบกับจำนวนนักศึกษาและบุคลากร
 • งบประมาณที่ใช้เพื่อพัฒนาความยั่งยืน
 • ประเด็นของการใช้พลังงาน
 • การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ สนใจเรื่องธรรมชาติและแหล่งการใช้พลังงานมากขึ้น
 • การใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน
 • อาคารอัจฉริยะ อาคารสีเขียว
 • การใช้พลังงานทดแทน เทียบกับค่าพลังงานทั้งหมด
 • การลดก๊าซเรือนกระจก, คาร์บอนฟุตปริ้นท์
 • การจัดการของเสียและนำกลับมาใช้ใหม่
 • ปัจจัยหลักในการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • การลดการใช้กระดาษ, พลาสติก
 • การพิมพ์กระดาษ 2 หน้า, นโยบาย Paper Less การใช้ถุงผ้า
 • การกำจัดของใช้ที่เป็นพิษ
 • การบำบัดของเสียอินทรีย์ เช่น ขยะเปียก เศษผักและพืชนำไปทำปุ๋ย ขยะแห้ง เศษกระดาษ พลาสติก เหล็ก โดยเน้นให้นำกลับมาใช้ใหม่
 • การบำบัดน้ำเสีย โดยเน้นให้นำกลับมาใช้ใหม่
ข้อมูลการใช้งานน้ำ
ปีพ.ศ.
น้ำประปา (ลบ.ม.)
น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ (ลบ.ม.)
2560
111,386
0
2561
121,386
0
2562
169,381
0
 • นโยบายลดจำนวนยานยนต์ ให้มีการใช้รถโดยสารหรือจักรยานให้มากขึ้น
 • กระตุ้นให้มีการเดินเท้า
 • ใช้ขนส่งสาธารณะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีการนับจำนวนรถทุกประเภทเทียบกับจำนวนประชากร
 • สัดส่วนขนส่งสาธารณะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกับจำนวนประชากร
 • สัดส่วนลานจอดรถต่อพื้นที่ทั้งหมด
 • จำนวนรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแว้ดล้อมและความยั่งยืนเทียบกับรายวิชาทั้งหมด
 • ทุนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนเทียบกับทุนทั้งหมด
 • จำนวนการตีพิมพ์ทางวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม
 • จำนวนการจัดงานด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การประชุม กิจกรรมต่างๆ
 • จำนวนองค์กร ชมรม ของนักศึกษาที่เกี่ยวข้อง
 • เว็บไซต์ของโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว
 • Sustainability Report