cropped-03-praduu-abbreviation.png

โครงการสีเขียว สำนักวิชาศิลปศาสตร์

สถานะความก้าวหน้า
Web Designer 70%

1.1 ที่ตั้งอาคารของหน่วยงาน

สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตั้งอยู่ที่ อาคารวิชาการ 1 เลขที่ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160

1.2 ขนาดพื้นที่ที่ปกคลุมด้วยพืชพรรณ

สำนักวิชาศิลปศาสตร์มีพื้นที่ที่มีต้นไม้ใหญ่ปลูกอยู่ใกล้ๆ อาคารที่ตั้ง ซึ่งมีจำนวนต้นไม้ใหญ่ปลูกอยู่ประมาณ 20-30 ต้น

1.3 จำนวนบุคลากรทั้งหมดของหน่วยงาน

สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มีจำนวนบุคลากร ดังนี้
1. บุคลากรสายวิชาการจำนวน 48 คน
2. บุคลากรสายปฏิบัติการและสนับสนุนจำนวน 9 คน

2.1 การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ช่วยประหยัดพลังงาน

สำนักวิชาศิลปศาตร์ใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงานไฟฟ้าที่มีฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ได้แก่ เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น กาต้มน้ำร้อน

2.2 การผลิตพลังงานหมุนเวียนภายในหน่วยงาน

-ไม่มี-

2.3 โปรแกรมการลดการปล่อยก็าซเรือนกระจก

สำนักวิชาศิลปศาสตร์ได้เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ในโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10 เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

สำนักวิชาศิลปศาสตร์มีบุคลากรที่ใช้รถจักรยานแทนการใช้รถยนต์ส่วนตัว ลดการใช้โฟมหรือถุงพลาสติก โดยหันมาใช้ปิ่นโต และกล่องใส่อาหารที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้

2.4 นโยบายอนุรักษ์พลังงานของหน่วยงาน

 • เปิด-ปิดเครื่องปรับอากาศเป็นเวลา ดังนี้
  • เปิดเวลา 9.00 – 12.00 น. และ 13.00-16.30 น.
  • ปิดเวลา 12.00-13.00 น. และ 16.30 น. เป็นต้นไป
 • ปรับเครื่องปรับอากาศที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส
 • ปิดไฟในสำนักงานหรือห้องทำงานตอนพักเที่ยงหรือเมื่อไม่มีคนอยู่ห้อง
 • ปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์ตอนพักเที่ยงหรือไม่ใช้งาน

3.1 นโยบายการลดใช้กระดาษและพลาสติกในหน่วยงาน

สำนักวิชาศิลปศาสตร์มีนโยบายลดปริมาณการใช้กระดาษและพลาสติก ดังนี้
1. การใช้กระดาษ 2 หน้า


2. การใช้แก้วน้ำดื่มแทนการใช้แก้วพลาสติกหรือแก้วกระดาษ


3. การรณรงค์ให้บุคลากรในหน่วยงานใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก
4. การลดการใช้กระดาษโดยการใช้ระบบ E-Office และระบบ E-Car หรือระบบจองรถมหาวิทยาลัย

 

3.2 โครงการรณรงค์การรีไซเคิลขยะ

สำนักวิชาศิลปศาสตร์มีแนวคิดการคัดแยกขยะก่อนนำไปทิ้งในถังขยะ และมีจุดวางถังขยะแบบแยกชนิดขยะภายในอาคาร 2 จุด

3.3 การจัดการขยะมีพิษ

-ไม่มี-

3.4 การจัดการขยะอินทรีย์

-ไม่มี-

3.5 การบำบัดขยะอนินทรีย์

-ไม่มี-

3.6 การจัดการน้ำเสีย

-ไม่มี-

4.1 โครงการหรือกิจกรรมการอนุรักษ์/การลดการใช้น้ำในหน่วยงาน

-ไม่มี-

4.2 การดำเนินโครงการรีไซเคิลน้ำ

-ไม่มี-

4.3 การใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำที่มีประสิทธิภาพ

-ไม่มี-

4.4 นโยบายอนุรักษ์การใช้น้ำของหน่วยงาน

 1. เมื่อเห็นน้ำรั่วซึมควรแจ้งซ่อมทันที ไม่ปล่อยทิ้งไว้
 2. ใช้ภาชนะรองน้ำหากใช้น้ำเพื่อการล้างจาน เพราะจะทำให้ประหยัดน้ำกว่าเปิดล้างจากก็อกโดยตรง
 3. ปิดก๊อกน้ำให้สนิทไม่ปล่อยให้น้ำหยด
 4. กดชักโครกเพียงครั้งเดียวเพื่อเป็นการประหยัดน้ำ
 5. ให้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด

5.1 จำนวนเฉลี่ยรถจักรยานที่ใช้งานภายในหน่วยงานของแต่ละวัน

จำนวนเฉลี่ยของการใช้รถจักรยานภายในหน่วยงานเฉลี่ยอยู่ที่ 5-10 คัน/วัน

5.2 ความคิดริเริ่มระบบการขนส่งเกี่ยวกับการลดยานพาหนะส่วนตัวในมหาวิทยาลัย

สำนักวิชาศิลปศาสตร์มีความคิดริเริ่มระบบการขนส่งเกี่ยวกับการลดยานพาหนะส่วนตัวในมหาวิทยาลัย ดังนี้

  1. การใช้ยานพาหนะร่วมกัน (Car Sharing) เมื่อมีการประชุม อบรม หรือไปทำธุระสถานที่ที่เดียวกันรณรงค์ให้ใช้ยานพาหนะร่วมกัน
  2. รณรงค์ให้นักศึกษาใช้รถไฟฟ้าที่มหาวิทยาลัยบริการ และปลูกจิตสำนึกให้นักศึกษามีความตรงต่อเวลาเพื่อให้สามารถใช้บริการรถไฟฟ้าได้ทันตามตารางเวลาเดินรถ
  3. เมื่อสำนักวิชามีการจัดค่ายวิชาการจะต้องขอใช้บริการรถไฟฟ้าเพื่อลดการใช้รถตู้บริการรับ-ส่ง
  4. รณรงค์ให้พนักงานใช้รถจักรยานแทนการใช้รถส่วนตัวในการเดินทางในมหาวิทยาลัย

5.3 นโยบายการใช้ทางเท้าและการใช้รถจักรยาน

สำนักวิชาศิลปศาสตร์มีนโยบายให้บุคลากรและนักศึกษาใช้ทางเท้าและใช้รถจักรยานในการเดินทางสัญจรหากเป็นการเดินทางที่มีระยะทางไม่ไกลมาก

6.1 รายวิชาทั้งหมดที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน

สำนักวิชามีการสอนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม แนวคิด และคำแนะนำเกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในทุกรายวิชา

6.2 จำนวนทุนวิจัยทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม

สำนักวิชาศิลปศาสตร์มีแผนจะขอทุนสนับสนุนการวิจัยที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมโดยใช้ชื่อโครงการว่า “พลังขับเคลื่อนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ของชุมชนสองฝั่งแม่น้ำปากพนัง และแหลมตะลุมพุก” โดยรองศาสตราจารย์ ดร.บุญยงค์ เกศเทศ เป็นผู้ประสานงานโครงการ

6.3 จำนวนทุนวิจัยทั้งหมด

-ไม่มี-

6.4 จำนวนผลงานตีพิมพ์ที่เกี่ยวกับ เรื่องสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน

-ไม่มี-

6.5 จำนวนงานแสดงทางวิชาการที่เกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน เช่น การประชุม นิทรรศการ การดูงาน จัดสัมมนา กิจกรรมที่จัดโดยหน่วยงาน

 • นิทรรศการ ปลาศาสตร์ : ในถุ้ง เมื่อ วันศุกร์ ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 

 • กิจกรรมบวชต้นไม้บริเวณหน้าศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2559

 • กิจกรรมวรรณคดีรีไซเคิลในงานนิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษา GE Day เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 และ วันที่ 4 กันยายน 2562

6.6 จำนวนชมรมหรือองค์กรนิสิตที่ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม

-ไม่มี-