03-praduu-abbreviation-01

การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “English Language Variation—Based on Yorkshire Dialect Material”

การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “English Language Variation—Based on Yorkshire Dialect Material” ได้จัดขึ้นในวันที่ 14 มีนาคม 2567 โดยมี Dr. Svetlana Koudria เป็นวิทยากร

ในวันที่ 14 มีนาคม 2567 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สำนักวิชาครุศาสตร์และศิลปศาสตร์ได้จัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษ หัวข้อ  “English Language Variation—Based on Yorkshire Dialect Material” สำหรับนักศึกษชั้นปีที่ 2 ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา ENG63-223 Varieties of English

การบรรยายพิเศษในครั้งนี้มีวิทยากรคือ Dr. Svetlana Koudria อาจารย์อาวุโสจาก St. Petersburg State University ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษและการศึกษาวัฒนธรรมเชื่อมทวีปต่างๆ โดยได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของภาษาถิ่นที่มีอิทธิพลต่ออัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม เนื่องจากภาษาอังกฤษทำหน้าที่เป็นภาษากลางระดับโลกในโดเมนต่างๆ รวมถึงธุรกิจ การศึกษา และการท่องเที่ยว การเปิดรับความหลากหลายของภาษาอังกฤษถิ่นจะช่วยเพิ่มการสื่อสารและส่งเสริมการไม่แบ่งแยกในโลกที่เชื่อมโยงถึงกัน

หลังจากการบรรยายพิเศษใน้วลา 1 ชั่วโมง นักเรียนจะได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความสำคัญของรูปแบบภาษาต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาถิ่นยอร์กเชียร์และการนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงและการวิจัย ผลลัพธ์นี้เน้นย้ำถึงความสำเร็จของกิจกรรมที่ได้จัดขึ้นเนื่องจากสอดคล้องกับเป้าหมายของสาขาวิชาฯ ในการเตรียมนักศึกษาให้มีความรู้และนำไปประยุกต์ใช้ได้เป็นอย่างดี