03-praduu-abbreviation-01

สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ของแสดงความยินดีแด่ นางสาวนิภาภัทร เลิศพันธ์ และ นางสาวอรญา เหมสลาหมาด นักศึกษาหลักสูตรภาษาจีนชั้นปีที่ 4 ที่ได้รับทุนการศึกษาด้านการสอนภาษาจีนจากมหาวิทยาลัยฉงชิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา ซึ่งจะเริ่มเรียนในเดือนกันยายน 2565 – มกราคม 2566 ทุนการศึกษาดังกล่าวเป็นทุนการศึกษาสำหรับครูสอนภาษาจีนแบบเต็มจำนวน

ปัจจุบันนักศึกษาทั้ง 2 คน กำลังปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการชั้นนำ นางสาวนิภาภัทร เลิศพันธ์ ปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ สายการบินนกแอร์ ท่าอากาศยานนานาชาติจังหวัดนครศรีธรรมราช และ นางสาวอรญา เหมสลาหมาด ปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นศ.เอกจีน ได้ทุนเรียน ม.ฉงฉิ่ง

Facebook Comments Box