ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

ขอเชิญชวนสมัครทุนการศึกษาภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวิทยาศาสตร์ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงศักยภาพมนุษย์แห่งประเทศฮังการี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560 กระทรวงศึกษาธิก …

Read More »