Breaking News

นางสาวพัชรี เมืองมุสิก

ขอเชิญร่วมงาน GE DAY งานแสดงผลงานศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตที่หลากหลายในสังคมของนักศึกษาสาขาวิชาศึกษาทั่วไป

สาขาวิชาศึกษาทั่วไป สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ขอเชิญร่วม …

Read More »

ประมวลภาพโครงการ Ignite WU : จัดการชีวิต ค้นหาตัวตน

ประมวลภาพโครงการ Ignite WU : จัดการชีวิต ค้นหาตัวต …

Read More »

ขอเชิญชวนร่วมค้นหาคำตอบและเติมเต็มสิ่งใหม่ๆ ให้กับชีวิต พร้อมปลุกพลังบวกในตัวคุณกับเวที Ignite WU : จัดการชีวิต ค้นหาตัวตน

สาขาวิชาศึกษาทั่วไป สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลั …

Read More »

ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการเครือข่ายศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย: กระบวนทัศน์ของการศึกษาทั่วไปในอุดมศึกษาไทย

สาขาวิชาศึกษาทั่วไป สำนักวิชาศิลปศาสตร์และศูนย์นวั …

Read More »

ขอเชิญชวนเข้าร่วมเรียนรู้เรื่อง “Financial Planning วางรากฐานชีวิตด้วยการวางแผนการเงิน”

สาขาวิชาศึกษาทั่วไป สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลั …

Read More »