Breaking News

ความเป็นมา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มุ่งสร้างบัณฑิตที่เป็นทั้งคนเก่งและคนดี  คนเก่งหมายถึงว่าเก่งในวิชาการสาขาที่ตนเรียน สามารถประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมจากความเก่งดังกล่าว ส่วนคนดีหมายถึงว่าการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ทั้งในส่วนของการปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนการอยู่ร่วมกับคนอื่น และในส่วนที่มุ่งมั่นเสียสละเพื่อส่วนรวม

หน้าที่ของหลักสูตรที่นักศึกษาเลือกเรียนจะทำหน้าที่สำคัญในการปลูกฝังให้เด็กเก่งในวิชาความรู้  ส่วนคนดีแม้หลักสูตรจะมีส่วนไม่น้อย แต่ว่าวิชาศึกษาทั่วไปจะทำหน้าที่หลักในส่วนนี้พร้อมกับการสร้างคุณลักษณะพื้นฐานของนักศึกษาให้เป็นผู้มีความพร้อมที่จะออกไปอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มหาวิทยาลัยจึงให้ความสำคัญทั้งต่อการปรับปรุงวิชาศึกษาทั่วไปให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา และต่อการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ก็ยังคงยืนยันถึงหน้าที่ของวิชาศึกษาทั่วไปที่จะต้องทำหน้าที่สำคัญในส่วนนี้ ดังที่ให้ความหมายของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปไว้ว่าหมายถึง “หมวดวิชาที่เสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง เข้าใจ และเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น สังคม ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ ใส่ใจต่อความเปลี่ยนของสรรพสิ่ง พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ดำเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม พร้อมให้ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก”

อย่างไรก็ตามการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปไม่มีสูตรสำเร็จให้ดำเนินการได้โดยง่าย เนื่องจากต้องสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม เพราะการเปลี่ยนแปลงของสังคมจะทำให้คนเก่งและคนดีที่สังคมต้องการนั้นมีลักษณะเปลี่ยนไป และนักศึกษาต้องออกไปอยู่ในสังคมที่เปลี่ยนไป ในขณะที่นักศึกษาที่เข้ามาเรียนมหาวิทยาลัยเข้ามาเรียนด้วยความตั้งใจและความต้องการที่เปลี่ยนไปเช่นกัน ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงต้องปรับปรุงหลักสูตรอยู่ตลอดเวลา โดยต้องมีความเข้าใจที่ชัดเจนด้วยว่าต้องการให้วิชาศึกษาทั่วไปสร้างให้นักศึกษามีคุณลักษณะเช่นใดบ้าง

ในปัจจุบันกล่าวได้ว่าเป็นยุคเปลี่ยนผ่านทางสังคมครั้งใหญ่ อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงที่เรียกว่าโลกยุคไร้พรมแดนหรือยุคโลกาภิวัตน์ ทำให้ทั้งฐานความรู้ ฐานคุณค่า และทักษะของผู้คนที่สังคมต้องการเปลี่ยนไปครั้งใหญ่ โลกของการมีชีวิต การทำงาน และความสัมพันธ์ในทุกมิติล้วนเปลี่ยนไปอย่างซับซ้อน

แผนพัฒนาการอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 ซึ่งใช้อยู่ในปัจจุบัน ก็อธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงนี้ไว้ชัดเจน ดังที่อธิบายไว้ว่า “ประเทศไทยอยู่ในช่วงเวลาที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยีพลังงาน และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบอย่างรุนแรงมากขึ้นกว่าที่ผ่านมา เช่น การเปลี่ยนแปลงเพื่อปรับตัวเข้าสู่เศรษฐกิจโลก การรวมกลุ่มเศรษฐกิจภายใต้กรอบการค้าเสรีของอาเซียนกับจีน ญี่ปุ่น และอินเดีย การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกที่ส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย โดยเฉพาะการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ สังคมของความเป็นวัตถุนิยม สังคมที่เน้นคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะคุณภาพบัณฑิต ปัญหาวิกฤติด้านพลังงาน และสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่ก่อให้เกิด
ภัยธรรมชาติที่มีความรุนแรงมาก ดังนั้นอุดมศึกษาไทยในช่วงปี 2555 – 2559 ต้องมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด เพื่อเป็นแหล่งความรู้ที่ตอบสนองการแก้ไขปัญหาวิกฤติและชี้นำการพัฒนาอย่างยั่งยืนของชาติและท้องถิ่นโดยเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในประเทศให้เข้มแข็งขึ้น”

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จึงพยายามปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไปอีกครั้ง เพื่อให้วิชาศึกษาทั่วไปสามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ชัดเจน ในการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไปครั้งนี้มหาวิทยาลัยได้เริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (Learner Outcomes) อันจะเกิดจากการเรียนรู้วิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งได้ทั้งหมด 7 ลักษณะ ได้แก่ มีสุขภาพที่ดีทุกด้าน (Well-being) มีทักษะการสื่อสารที่ดี (Communication) มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน (Curiosity) มีวิธีคิดอย่างเป็นระบบและคิดเชื่อมโยง (System Thinking) มีทักษะด้านการบริหารจัดการ (Management Skill) เข้าใจโลกและเป็นพลเมืองโลก (Global Citizen) มีความซาบซึ้งในคุณค่าและความงาม (Value and Beauty) ทั้งนี้คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ดังกล่าวจะสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ชาติ พ.ศ. 2552 และปรัชญาวิชาศึกษาทั่วไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรี พ.ศ. 2558  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้กำหนดให้นักศึกษาในหลักสูตรต่าง ๆ ต้องเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปจำนวน 40 หน่วยกิต โดยมีหลักการว่าการจัดทำรายวิชาและการดำเนินการเรียนการสอนจะต้องมีลักษณะการบูรณาการกันระหว่างศาสตร์ต่าง ๆ และมีอาจารย์จากหลายสาขาวิชาร่วมกันสอน ในกระบวนการเรียนการสอนต้องเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และมีวิธีการเรียนการสอนที่หลากหลาย

Facebook Comments