Logo SLA

สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ร่วมกับ สถาบันวิจัยและนวัตกรรมการ และสำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญชวนบุคลากรและผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายเรื่อง “การเขียนโครงการวิจัยเพื่อขอทุนวิจัยด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์” โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาศาสตร์ อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00-16.00 น. ผ่านโปรแกรม ZOOM

รายละเอียด ZOOM 
Meeting ID: 978 6281 9105
Passcode: 763598
หรือสแกน QR CODE

การเขียน ค.วิจัยเพื่อขอทุนวิจัยด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

 

Facebook Comments Box