การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK ระดับ 3

        HSK(ระดับ 3)เป็นการสอบวัดความสามารถในการใช้ภาษาจีนของผู้สอบ ซึ่งจะสอดคล้องกับระดับ 3 ของมาตรฐานความสามารถทางด้านภาษาจีนระดับนานาชาติและระดับ B1 ของมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป(CEF)
       ผู้ที่สอบผ่าน HSK(ระดับ 3)มีความสามารถในการใช้ภาษาจีนติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำวัน การเรียน หรือในด้านการทำงานขั้นพื้นฐาน และสามารถใช้ในการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศจีนได้

1.กลุ่มผู้สอบ

  HSK(ระดับ 3)สำหรับผู้สอบที่เรียนภาษาจีน 2-3 คาบต่อสัปดาห์ เป็นระยะเวลา 3 เทอม(1 ปีครึ่ง)และเข้าใจคำศัพท์ที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวันประมาณ 600 คำ

2.เนื้อหาการสอบ 

  HSK(ระดับ 3)มีทั้งหมด 80 ข้อแบ่งออกเป็น ข้อสอบการฟัง ข้อสอบการอ่าน และข้อสอบการเขียนรวมเวลาทำข้อสอบทั้งหมด 90 นาที (รวมเวลากรอกข้อมูลส่วนตัวของผู้สอบลงในกระดาษคำตอบแล้ว 5 นาที)

1. การฟัง

   ส่วนที่ 1 มีทั้งหมด 10 ข้อ ทุกข้อฟัง 2 ครั้ง โดยเป็นรูปแบบประโยคสนทนาทั้งหมด ข้อสอบจะมีหลายรูปภาพ ให้ผู้สอบเลือกรูปภาพให้ตรงกับเนื้อหาที่ได้ยิน

   ส่วนที่ 2 มีทั้งหมด 10 ข้อ ทุกข้อฟัง 2 ครั้ง โดยในแต่ละข้อจะเป็นบทพูดสั้นๆ มีบุคคลที่หนึ่งพูดก่อน ต่อมามีบุคคลที่สองพูด 1 ประโยคจาก    บทพูดข้างต้น ให้ผู้สอบเลือกว่าถูกหรือผิด

   ส่วนที่ 3 มีทั้งหมด 10 ข้อ ทุกข้อฟัง 2 ครั้ง โดยในแต่ละข้อจะเป็นบทสนทนาสองประโยคของคนสองคน บุคคลที่สามจะเป็นผู้ถามคำถามเกี่ยวกับบทสนทนานั้น ผู้สอบจะต้องฟังคำถามแล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้องจาก 3 ตัวเลือก

   ส่วนที่ 4 ทั้งหมด 10 ข้อ ทุกข้อฟัง 2 ครั้ง โดยแต่ละข้อจะเป็นบทสนทนา 4-5 ประโยคของคนสองคน บุคคลที่สามจะเป็นผู้ถามคำถามเกี่ยวกับบทสนทนานั้น ผู้สอบจะต้องฟังคำถามแล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้องจาก 3 ตัวเลือก

2. การอ่าน
   ส่วนที่ 1 มีทั้งหมด 10 ข้อ 20 ประโยค ผู้สอบจะต้องหาความสัมพันธ์ของประโยคเหล่านั้น

   ส่วนที่ 2 มีทั้งหมด 10 ข้อ ในแต่ละข้อจะมี 1-2 ประโยคแต่ละประโยคจะเว้นช่องว่างไว้ ผู้สอบจะต้องเลือกคำตอบที่ให้มาเติมลงในช่องว่าง

   ส่วนที่ 3 มีทั้งหมด 10 บทความสั้นๆ ในแต่ละบทความจะถามหนึ่งคำถาม ผู้ทำข้อสอบจะต้องเลือกคำตอบที่ถูกต้องจาก 3 ตัวเลือก

3. การเขียน
   ส่วนที่ 1 มีทั้งหมด 5 ข้อ โดยในแต่ละข้อจะให้คำศัพท์มาหลายคำ ผู้สอบจะต้องนำคำศัพท์ที่ให้มาแต่งประโยค

   ส่วนที่ 2 มีทั้งหมด 5 ข้อ โดยในแต่ละข้อจะเป็นประโยคที่เว้นช่องว่างไว้ ผู้ทำข้อสอบจะต้องเขียนตัวอักษรจีนที่ถูกต้องลงในช่องว่าง

3.การประกาศผลสอบ

   HSK (ระดับ 3) ผลคะแนนสอบข้อสอบการฟัง ข้อสอบการอ่าน ข้อสอบการเขียน และผลคะแนนรวมแบ่งเป็น 4 ส่วน ผ่านเกณฑ์การสอบที่คะแนน 180 คะแนน ผลสอบ HSK เป็นการรับรองความสามารถทางภาษาจีนของผู้สอบ ซึ่งผลสอบออกโดยสำนักงานใหญ่สถาบันขงจื๊อ/ฮั่นปั้น (Confucius Institute Headquarters /Hanban) หลังการสอบ 1 เดือน ผู้สอบสามารถเข้าไปที่ www.chinesetest.cn เพื่อดูผลคะแนนสอบ และรับใบประกาศนียบัตรได้ที่ศูนย์สอบที่ผู้สอบไปทำการสอบ  ทั้งนี้ผลคะแนนสอบมีอายุ 2 ปี(นับจากวันที่สอบ)