Logo SLA

หลักสูตรที่เปิดสอน

ลงทะเบียนศิษย์เก่า

ข้อมูลสาธารณะ

ความภาคภูมิใจ

การจัดการเรียนการสอน

5ส

ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ข่าวกิจกรรม

ข่าววิจัย วิชาการ สัมมนา

Ajarn Aisah Apridayani Accept From The Journal of AsiaTEFL

ขอแสดงความยินดีแด่ อาจารย์ไอซา อะพรีดายานี ที่ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์บทความในวารสารนานาชาติที่มีการจัดอันดับในฐานข้อมูล SCOPUS (Q1)

สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ขอแสด

Read More »
ผศ.ดร.สมรักษ์ Submit Scopus Q2

ขอแสดงความยินดีแด่ ผศ.ดร.สมรักษ์ ชัยสิงห์กานานนท์ ที่ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์บทความในวารสารนานาชาติที่มีการจัดอันดับในฐานข้อมูล SCOPUS (Q2)

สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ขอแสด

Read More »

ข่าวบริการวิชาการและทำนุศิลปวัฒนธรรม

แบบสำรวจการมีงานทำ