หลักสูตรที่เปิดสอน

ลงทะเบียนศิษย์เก่า

ข้อมูลสาธารณะ

ความภาคภูมิใจ

การจัดการเรียนการสอน

5ส

ข่าวรับสมัครนักศึกษา

พัฒนาครุศาสตร์

สำนักวิชาศิลปศาสตร์ขับเคลื่อนการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตร์ (4 ปี) หลักสูตรใหม่ ปี พ.ศ. 2566 เพื่อผลิตและพัฒนาครูที่ดี มีศักยภาพสูง มีความรู้ทางวิชาการ และเชี่ยวชาญวิชาชีพ

สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิ

Read More »

ข่าวกิจกรรม

ข่าววิจัย วิชาการ สัมมนา

ข่าวบริการวิชาการและทำนุศิลปวัฒนธรรม