Breaking News
Home / ความเคลื่อนไหวของหลักสูตร

ความเคลื่อนไหวของหลักสูตร

หลักสูตรไทยศึกษาบูรณาการ ผ่านการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 ในระดับดีมาก

หลักสูตรไทยศึกษาบูรณาการ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ผ่านก …

Read More »

ศิษย์เก่าหลักสูตรไทยศึกษาบูรณาการ รับรางวัลชมเชยจากการประกวดรางวัลลูกโลกสีเขียว ประเภทความเรียง

สำนักวิชาศิลปศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ นายกมลวิทย์ …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับนายภาวัช อินทร์ทุ่ม นักศึกษาหลักสูตรไทยศึกษาบูรณาการ ได้รับรางวัลในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 47

ขอแสดงความยินดีกับนายภาวัช อินทร์ทุ่ม นักศึกษาหลัก …

Read More »