แนะนำการสอบ

 

การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK)

    HSK ย่อมาจาก 汉语水平考试 (Hanyu Shuiping Kaoshi) หมายถึง การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน ซึ่งเป็นการสอบที่เป็นมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในสาธารณรัฐประชาชนจีน จัดสอบให้แก่ผู้เรียนที่ไม่ได้ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาแม่ (รวมถึงชาวต่างชาติ ชาวจีนโพ้นทะเล และชนชาติส่วนน้อยภายในประเทศจีนเองด้วย) โดยเน้นให้ผู้สมัครมีทักษะในการสื่อสาร การใช้ภาษาจีนในการดำเนินชีวิต การศึกษาและการทำงาน ปัจจุบัน HSK ประกอบไปด้วย 6 ระดับ ตั้งแต่ HSK ระดับ 1 –  6 และผลสอบจะมีอายุ 2 ปี นับตั้งแต่วันที่สอบ

ระดับการสอบ

ระดับ ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 ระดับ 6
คำศัพท์ (คำ) 150 300 600 1,200 2,500 5,000

ผู้ที่สอบ HSK ระดับ 1 ผ่าน จะสามารถเข้าใจการใช้คำในภาษาจีนบางส่วนและประโยคแบบง่ายสามารถตอบสนองการสื่อสารที่เฉพาะเจาะจง และมีความสามารถเรียนรู้ภาษาจีนเพิ่มขึ้น

ผู้ที่สอบ HSKระดับ 2 ผ่าน จะคุ้นเคยกับการใช้ภาษาจีนแบบง่ายในการสื่อสารในชีวิตประจำวันอย่างตรงประเด็น

ผู้ที่สอบ HSK ระดับ 3 ผ่าน จะสามารถใช้ภาษาจีนได้อย่างสมบูรณ์ในด้านการดำเนินชีวิต การศึกษา การทำงานและแก้ปัญหาในระดับพื้นฐานได้  เมื่อเดินทางไปสาธารณรัฐประชาชนจีนก็สามารถจัดการกับการสื่อสารได้

ผู้ที่สอบ HSK ระดับ 4 ผ่าน จะสามารถใช้ภาษาจีนในการสื่อสารได้ค่อนข้างครอบคลุม คล่องแคล่วและสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้ดียิ่งขึ้น

ผู้ที่สอบ HSK ระดับ 5 ผ่าน จะสามารถอ่านหนังสือพิมพ์ นิตยสารและเพลิดเพลินกับรายการโทรทัศน์จันได้ และยังสามารถบรรยายเป็นภาษาจีนได้สมบูรณ์มากขึ้น

ผู้ที่สอบ HSK ระดับ 6 ผ่าน จะสามารถฟังภาษาจีนหรืออ่านข้อมูลข่าวสารได้อย่างเข้าใจ ทักษะการพูดและการเขียนจะคล่องแคล่วมาก

ประโยชน์ของการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK)

1. เพื่อใช้รับนักศึกษาใหม่

2. เพื่อใช้คัดคนเข้าทำงาน ฝึกอบรม และเลื่อนตำแหน่ง

3. เพื่อใช้วัดมาตรฐานของผู้สอบเองว่ามีความรู้ภาษาจีนอยู่ที่ระดับใด