ตรวจผลการสอบ

กรุณาเข้า Website      http://www.chinesetest.cn/

Admission Ticket No. : Hxxxxxxxxxxxxxxxxx (เลขประจำตัวผู้เข้าสอบ)
Name : ชื่อภาษาจีน
Validation Code : กรอกตามเลขที่ปรากฎ