การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK ระดับ 4

         HSK (ระดับ4) เป็นการสอบวัดความสามารถในการใช้ภาษาจีนของผู้สอบ ซึ่งจะสอดคล้องกับระดับ 4 ของมาตรฐานความสามารถทางด้านภาษาจีนระดับนานาชาติ และระดับ B2 ของมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป(CEF)
   ผู้ที่สอบผ่าน HSK (ระดับ4) มีความสามารถในการใช้ภาษาจีนสื่อสารได้ในวงกว้าง และสามารถใช้ภาษาจีนสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้อย่างคล่องแคล่ว

1. กลุ่มผู้สอบ

   HSK (ระดับ4) สำหรับผู้สอบที่เรียนภาษาจีน 2-4 คาบต่อสัปดาห์ เป็นระยะเวลา 4 เทอม (2ปี) และเข้าใจคำศัพท์ที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวันประมาณ 1,200 คำ

2. เนื้อหาการสอบ

    HSK (ระดับ4) มีทั้งหมด 100 ข้อแบ่งออกเป็น ข้อสอบการฟัง ข้อสอบการอ่าน และข้อสอบการเขียน

รวมเวลาทำข้อสอบทั้งหมด 105 นาที (รวมเวลากรอกข้อมูลส่วนตัวของผู้สอบลงในกระดาษคำตอบแล้ว 5 นาที)

1. การฟัง

    ส่วนที่ 1 มีทั้งหมด 10 ข้อ ทุกข้อฟัง 1 ครั้ง โดยในแต่ละข้อจะเป็นบทพูดสั้นๆ มีบุคคลที่หนึ่งพูดก่อน ต่อมาจะมีบุคคลที่สองพูด 1 ประโยคจาก    บทพูดข้างต้น ให้ผู้สอบเลือกว่าถูกหรือผิด

    ส่วนที่ 2 มีทั้งหมด 15 ข้อ ทุกข้อฟัง 1 ครั้ง  ทุกข้อจะเป็นบทสนทนา 2 ประโยคของคนสองคน บุคคลที่สามจะถามคำถามจากบทสนทนา          ข้างต้น 1 คำถาม ข้อสอบมี 4 ตัวเลือก ให้ผู้ทำข้อสอบเลือกข้อที่ถูกต้องจากการฟังเนื้อหาที่ได้ยิน

    ส่วนที่ 3 มีทั้งหมด 20 ข้อ ทุกข้อฟัง 1 ครั้ง  ข้อสอบเป็นบทพูดสั้นๆ 4-5 ประโยค โดยทุกข้อจะถามคำถาม 1-2 ข้อจากบทสนทนา หรือบทพูดสั้นๆ โดยข้อสอบจะมี 4 ตัวเลือก ให้ผู้สอบเลือกคำตอบที่ถูกต้องจากเนื้อหาที่ได้ยิน

2. การอ่าน

     ส่วนที่ 1 มีทั้งหมด 10 ข้อ ทุกข้อจะมี 1-2 ประโยคพร้อมกับเว้นช่องว่าง ให้ผู้สอบเลือกคำตอบที่ถูกต้องจากตัวเลือกมาเติมคำลงในช่องว่าง

     ส่วนที่ 2 มีทั้งหมด 10 ข้อ ทุกข้อจะมี 3 ประโยคโดยให้ผู้สอบเรียงลำดับประโยคให้ถูกต้อง

     ส่วนที่ 3 มีทั้งหมด 20 ข้อ เป็นบทความสั้นๆ 1 ตอน ในแต่ละบทความมีคำถาม 1-2 ข้อ ให้ผู้สอบเลือกคำตอบที่ถูกต้องจาก 4 ตัวเลือก

3. การเขียน

    ส่วนที่ 1 มีทั้งหมด 10 ข้อ ทุกข้อจะมีคำศัพท์มาให้หลายคำ ให้ผู้สอบนำคำศัพท์เหล่านั้นมาแต่งเป็นประโยค

    ส่วนที่ 2 มีทั้งหมด 5 ข้อ ทุกข้อจะมีรูปภาพ 1 ภาพและคำศัพท์ 1 คำ ให้ผู้สอบใช้คำศัพท์ที่กำหนดให้แต่งประโยคให้สอดคล้องกับรูปภาพดังกล่าว

3. การประกาศผลสอบ

    HSK (ระดับ4) ผลคะแนนสอบข้อสอบการฟัง ข้อสอบการอ่าน ข้อสอบการเขียน และผลคะแนนรวมแบ่งเป็น 4 ส่วน ผ่านเกณฑ์การสอบที่คะแนน 180 คะแนน ผลสอบ HSK เป็นการรับรองความสามารถทางภาษาจีนของผู้สอบ ซึ่งผลสอบออกโดยสำนักงานใหญ่สถาบันขงจื๊อ/ฮั่นปั้น (Confucius Institute Headquarters /Hanban) หลังการสอบ 1 เดือน ผู้สอบสามารถเข้าไปที่ www.chinesetest.cn เพื่อดูผลคะแนนสอบ และรับใบประกาศนียบัตรได้ที่ศูนย์สอบที่ผู้สอบไปทำการสอบ  ทั้งนี้ผลคะแนนสอบมีอายุ 2 ปี(นับจากวันที่สอบ)